خطاهای پزشکی (خطاهای تجویز دارو )

خطاهای دارویی در پزشکی،تجویز نامناسب دارو و ….

 

هفت سال پس از انتشار گزارش موسسه ی پزشکی در خصوص مشکل خطاهای پزشکی،گزارش دیگری از موسسه ی پزشکی در جولای2006 فاش کرد که خطاهای تجویز دارو سالانه مسبب آسیب به 1.5 میلیون نفر در ایلات متحده ی آمریکاست.خطاهای پزشکی سلانه هزاران نفر را می کشند.بیماران بستری در بیمارستان ،در طول هر روز بستری در معرض رخداد تعدادی از این نوع خطاهاو عوارض ناشی از آنها هستند.میزان شیوع این نوع خطاها،در بیمارستان های مختلف، متفاوت هستند در عین حال همه انواع خطاها جدی نیستند .

خطا در محاسبه ی دوز داروی اطفال
از مجموع کل نسخه های دارویی که اخیراً برای کودکان در طی ویزیت های سرپایی تجویز شده تا «مراکز مراقبت های بهداشتی» ،در حدود 15 درصد آنها،دوز تجویز شده ی دارو اشتباه است.در 8درصد این نسخه ها دوز تجویز شده بیشتر از دوز واقعی ودر 7 درصد آنهادوز تجویز شده کمتر از دوز واقعی بود.مسکن ها با احتمال بالا ،بیشترین سهم از تجویز دوز بالاتر از حد واقعی(15%)را به خود اختصاص می دهند در حالی که دارو های ضد صرع بیشترین سهم از تجویز زیر دوز واقعی(20%) را از آن خود می کنند.شاخص خطا در نسخه نویسی الکترونیکی کمتر از نسخه نویسی مکتوب نبوده است .

فهرست داروهای تجویزی

در سال 1972بر اساس قانون فهرست بندی داروها،سامانه ی ثبت و فهرست بندی داروها در ایالات متحده ی آمریکا اجباری شد.سازمان دارو و غذای آمریکاموظف شده است که فهرستی از داروهای تجویزی را که تولید،آماده ،و یا ترکیب می شوند، جهت بازار دارو تهیه نماید.تا سال 2005 ،در طی 33 سال اخیر ،تخمین زده می شود9187داروی تجویزی در لیست داروهااز قلم افتاده است و 5150 داروی تجویزی دیگر به علت اشتباه و خطا در لیست دارویی درج نشده است.بازرس کل اداره ی خدمات سلامت مردم ،سازمان دارو و غذا رابه دلیل آن چه که ان را ضعف در تهیه لیست دارویی کارآمد و قصور در فرایند نطارت می نامید،مورد انتقادقرار داد .

مخاطره ی مسمومیت

وقتی که احتمال مسمومیت وجود دارد،روند معالجه بسته به شدت مسمومیت ،تظاهرات بالینی و اثرات شیمیایی و سمی ماده ی سمی فرق خواهد کرد.اما 30000 ماده ی شیمایی در حال حاضر استفاده می شوند که سمیت آنها مطالعه نشده و یا مطالعات احتمال سمی بودن آنها را تایید می کنند،لذا هنوز هدف گذاری بنیادینی برای چشم انداز مورد توافق صورت نگرفته است .اتحادیه ی اروپا سامانه ی فراخوانی(REACH)برای ثبت،ارزیابی،مجوز،و محدویت های احتمالی مواد شیمیایی مزبور تاسیس نموده است .اگر به طور کامل تصویب گردد ،نتایج به مدت چندن سال در دسترس نخواهند بود.
مقررات سامانه ی فراخوانی (REACH)اتحادیه ی اروپا ،سالها محل بحث و مشاجره بود.برخی کشور های عضو با آن مخالفت می کنند؛زیرا مقررات مزبور را در تضاد با مقررات سازمان تجارت جهانی و بسیار دشوار برای به کاربستن تلقی می کنند.اما ویرایش تخفیف یافته ای از مقررات فوف توسط شورای وزیران اتحادیه ی اروپادر پایان سال 2006 پذیرفته شد .قانون مزبور در اول ژوئن 2007 تنفیذ شد و کارخانه های داروسازی موظف گردیدند که مواد شیمیایی صنعتی را که در فرایند تولید به کار می روند؛آزمایش بکنند و اطلاعات مربوط به آثار بهداشتی و ایمنی آنها را جمع آوری نمایند .جهت هزاروپانصد ماده ی شیمیایی که به نظر می رسد بیشترین خطرات را دارند،تجدید اخذ مجوز هر پنج سال،ضروری است.چنین اطلاعاتی برای گروه های تخصصی پزشکی که با مخاطرات مسمومیت با مواد شیمیایی سروکار دارند، بسیار ارزشمند خواهد بود.البته برای مواد شیمیایی سمی تاحدودی آثار و عوارض مشابه وجود دارد ،از قبیل سطح مجاز در معرض قرارگیری ،ارزش حدآستانه ،سطح ایمنی در برابر سرطانزایی،و یا مجموعه ای از سطوح در معرض قرار گیری .مساله ی مهم این است که تغییرات عمده تقریباً به طور مداوم پیشنهاد می شوند،معمولاً به شکل محدوده ی پایین در معرض قرارگیری ،و جمع آوری اطلاعات در خصوص آثار مضر مواد شیمایی منفرد و یا ترکیبی به تدریج صورت می گیرد.در حال حاضر تعداد مواد شیمیایی فراوانی وجود دارند که اطلاعات کمی در باره میزان سمیت آنهادر دست است.