داروهاي اثر گذار بر روش راپيد عدم اعتياد

داروها و موادي كه باعث مثبت كاذب در روش راپيد مي شوند

رديف
داروها و موادي كه باعث مثبت كاذب در روش راپيد مي شوند

نام دارو

1Acetaminophen Codeine
2Adult Cold
3Amitryptiline
4Anti-histamine
5Atenolol
6Chlordiazepoxide
7Cimetidine
8Cocaine
9Coffeine
10Diazepam
11Diclofenac Na
12Diphenoxylate
13Fluoxetine
14Imipramine
15Methadone
16Pentazocine
17Perphenazine
18Phenobarbital
19Phenylbutazone
20Ranitidine
21cimitidine
22Spironolactone
23THC
24Theophylline
25Thebaine
26Hydromorphone
27Nalorphine
28Codeine
29Ethylmorphine
30Norcodeine
31Hydrocodone bitartrate
32Normorphine
33Oxycodone
34Naloxone
35Ofloxacine
36Methadone
37Cocaine
38 
39 

 

بالا رفتن غلظت اين مواد بيشتر از حد مجاز ذكر شده بر نتيجه آزمايش راپيد تشخيص اعتياد تاثير مي گذارد.mg/dl

2000  <Glucose

Uric Acid > 10

 2000 >Human Albumin

Hemoglobin <10

2 > Bilirubin

Urea

Urea

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.