داروی ايمونوگلوبولين ضد كزاز

ايمونوگلوبولين ضد كزاز     Tetanns Immune Globulin Tetabulin
اشكال دارويي     Inj: 250IU/vial
موارد و مقدار مصرف :
پيشگيري از عفونت ناشي از كلستريديوم تتاني در افراد زخمي
در صورت مشخص نبودن سابقه واكسيناسيون كزاز و يا گذشت بيش از 10 سال از آخرين نوبت تزريق تجويز مي شود.
بزرگسالان: 250 واحد به صورت داخل عضلاني تزريق مي شود ولي در صورتيكه بيشتر از 24 ساعت فاصله بيافتد و آلودگي شديد باشد و يا در پي  سوختگي 5000 واحد بايد تجويز شود.
درمان كزاز
دوز پيشنهاد شده براي درمان كزاز 3000 تا 6000 واحد واحد به صورت تك دوز عضلاني است.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت سابقه حساسيت به ايمونوگلوبولين ها و همچنين در افراد مبتلا به نقص و كمبود IgA نبايد تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. مشخص نيست كه آيا اين ماده در شير ترشح مي شود يا خير.
تداخلات مهم :
واكسن هاي زنده ويروسي مي توانند با ايمونوگلوبولين كزاز تداخل ايجاد كنند.
تجويز ايمونوگلوبولين ها بايد حداقل 3 هفته بعد يا 3 ماه قبل از تجويز واكسن هاي زنده باشد.
واكسن تب زرد و دوزهاي يادآوري واكسن خوراكي فلج اطفال مستثني هستند.
عوارض جانبي :
شايع ترين: حساسيت به لمس، درد و سفت شدن عضله در محل تزريق، كهير و آنژيوادم.
توصيه ها :
فقط بايد به صورت عضلاني تزريق شود.
هنگام تزريق اين دارو بايد اپي نفرين و ساير تجهيزات درمان شوك هاي حساسيتي در دسترس باشد.
شرايط نگهداري :
در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شده و از انجماد آن جلوگيري گردد.