داروی جنتامايسين

جنتامايسين     Gentamicin Sulfate (Ophthalmic)

اشكال دارويي     Ophth. Oint: 3mg/g
Sterile Eye Drops: 3mg/ml

موارد و مقدار مصرف :
عفونتهاي سطحي چشم ناشي از ارگانيسم هاي حساس به دارو
بزرگسالان: يك لايه نازك به اندازه cm1 از پماد جنتامايسين هر 8 تا 12 ساعت در عفونتهاي خفيف تا متوسط و هر 6 ساعت در عفونتهاي شديد بر روي ملتحمه قرار داده مي شود.
قطره جنتامايسين به ميزان يك قطره هر چهار ساعت در عفونتهاي خفيف تا متوسط و هر يك ساعت در عفونتهاي شديد در چشم چكانده مي شود.
كودكان: يك لايه نازك 1سانتيمتري از پماده جنتامايسين هر 6 تا 8 ساعت و يا 1 تا 2 قطره هر 4 ساعت بر حسب شدت بيماري بر روي ملتحمه قرار داده و يا چكانده مي شود.
عفونتهاي گوش نظير التهاب مزمن چركي گوش مياني، التهاب حاد چركي گوش مياني و التهاب گوش خارجي
بزرگسالان و كودكان: 3 تا 4 قطره از محلول چشمي جنتامايسين 3 بار در روز در داخل كانال گوش چكانده مي شود.
عوارض جانبي :
واكنشهاي حساسيتي مانند خارش، قرمزي، تورم و اريتم ملتحم، زخم باكتريايي يا قارچي قرنيه و پرخوني غشاء ملتحمه ممكن است مشاهده گردد.
شرايط نگهداري :
در دماي پايين تر از 40 درجه سانتيگراد و در پوشش بسته و دور از يخ زدگي نگهداري شود.
براي اطلاع از ساير موارد به تك نگارهاي جنتامايسين و پماد چشمي اريترومايسين مراجعه شود.