داروی سيلورسولفاديازين

سيلورسولفاديازين    Silversulfadiazine

اشكال دارويي     Topical Cream: 10mg/g

موارد و مقدار مصرف :
پيشگيري و درمان عفونت زخم هاي ناشي از سوختگي و همچنين زخم هاي پا و پيشگيري از عفونت در عمل پيوند پوست
بزرگسالان: يك يا دو بار در روز لايه نازكي به ضخامت 5/1 ميلي متر بر روي زخم ماليده مي شود.
توجه: درمان تا ترميم زخم و آمادگي براي پيوند پوست ادامه مي يابد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو و در نوزادان نارس و شيرخواران تا 2 ماهگي نبايد تجويز شود.
در مبتلايان به نقص G6PD و نقص عملكرد كبد يا كليه با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. ممكن است جذب سيستميك شده و در شير مادر ترشح شود از اين رو بايد در دوران شيردهي با احتياط تجويز گردد.

تداخلات مهم :
مصرف همزمان با سايمتيدين خطر بروز لكوپني را افزايش مي دهد.
در صورت مصرف همزمان با آنزيمهاي پروتئولتيك موضعي، سيلور اثر آنها را خنثي مي كند.
عوارض جانبي :
واكنشهاي حساسيتي شامل سوزش، خارش و بثورات پوستي و همچنين لوكوپني گذرا ممكن است ايجاد شود.
توصيه ها :
استفاده از كرم سيلورسولفاديازين بايد در شرايط استريل باشد.
قبل از مصرف بايد زخم هاي سوختگي تميز شوند. چنانچه به هر دليل قسمتي از دارو از روي زخم پاك شد بايد مجدداً ماليده شود.
تا زمانيكه احتمال عفونت وجود دارد درمان قطع نميشود مگر اينكه سميت و يا عارضه قابل ملاحظه اي ايجاد گردد.
لوكوپني اسجاد شده گذرا است و معمولاً نيازي به قطع دارو نمي باشد ولي بعد از تمام شدن درمان بايد شمارش سلولهاي خوني انجام شود تا مطمئن شد كه به حالت طبيعي بازگشته اند.
احتمال بروز عفونت ثانويه قارچي وجود دارد.
در موارد سوختگي هاي وسيع جذب سيستميك قابل توجه است و بايد عملكرد كليوي بيمار كنترل شود.
از تماس دارو با چشم ها پرهيز شود.
معمولاً نياز به پانسمان نيست ولي بسته به شرايط بيمار مي توان از پانسمان استفاده كرد.
شرايط نگهداري :
در دماي كمتر از 30 درجه نگهداري و از يخ زدگي محافظت شود.