داكسي سايكلين

داكسي سايكلين

اشكال دارويي     Cap: 100mg

موارد و مقدار مصرف :
بزرگسالان: دوز معمول mg200 در روز اول درمان(mg100 هر12ساعت) است كه با دوز نگهدارنده mg100 در روز ادامه مي يابد، اين مقدار مي تواند به صورت تك دوز و يا در دوز mg50 تجويز شود.
كودكان بالاي 8 سال: در روز اول براي كودكان با وزن كمتر از kg45 مقدار mg/kg4/4 در 2 دوز منقسم تجويز مي شود كه با mg/kg2/2 به صورت تك دوز يا در 2 دوز منقسم ادامه مي يابد.
براي كودكان با وزن بيشتر از kg45 دوز معمول بزرگسالان تجويز مي گردد.
عفونت حاد گنوكوكي
ابتدا mg200 و سپس mg100 هنگام خواب در روز اول تجويز مي شود كه با mg100 دو بار در روز براي مدت سه روز ادامه مي يابد.
داكسي سايكلين
سيفليس اوليه و ثانويه
مقدار mg300 در روز براي مدت حداقل 10 روز تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
به تك نگار تتراسايكلين مراجعه شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد. در دوران بارداري و همچنين شيردهي نبايد مصرف گردد.
تداخلات مهم :
به تك نگار تتراسايكلين مراجعه شود.
عوارض جانبي :
عوارض گوارشي داكسي سايكلين كمتر از تتراسايكلين است همچنين احتمال تغيير رنگ دندانها هم با اين دارو كمتر است.
اطلاعات كامل تر در تك نگار تتراسايكلين موجود است.
توصيه ها :
بر خلاف تتراسايكلين، اين دارو را مي توان همراه شير يا غذا مصرف كرد و حالت تهوع ناشي از دارو در اين صورت كاهش مي يابد.
بيمار بايد حتماً كپسول داكسي سايكلين را با يك ليوان ُپر آب بخورد.
ساير موارد مانند تتراسايكلين مي باشد.
? شرايط نگهداري :دور از نور و در درجه حرارت 15 تا 30 سانتيگراد قابل نگهداري است.