درباره اناتومی دست بیشتر بدانیم

دست مهمترین ابزار حرکتی است که انسان به توسط آن میتواند محیط اطرافش را تغییر دهد. دست هم میتواند برای کارهایی که نیاز به نیروی زیادی دارند بکار رود (مانند گرفتن اشیاء سنگین و جابجا کردن آنها) و هم برای کارهای ظریف مانند خلق آثار هنری از آن استفاده میشود. نوک انگشتان انسان بیشترین و متراکم ترین پایانه های حسی را نسبت به دیگر مناطق بدن دارد و نوک انگشتان دست بیش از هر جای دیگر بدن انسان میتواند در موقعیت های دلخواه فضایی قرار گیرد.

1517 16

 دست قسمت انتهایی اندام فوقانی است و تشکیل شده از یک کفی پهن (کف دست Palm) و پنج انگشت Digit.
در انتهای کف دست چهار انگشت قرار گرفته که میتوانند روی کف دست خم شده و توانایی گرفتن Grasping را به انسان بدهند. انگشت نزدیک شست انگشت دوم است و به آن انگشت اشاره Index finger هم میگویند. انگشت وسطی Middle finger ، انگشت سوم یا بلندترین انگشت دست است. انگشت چهارم انگشت حلقه یا انگشتری Ring finger است و انگشت پنجم انگشت کوچک Small finger است. شست یا انگشت اول به کناره کف دست متصل شده و مهمترین انگشت دست است. شست در مقابل چهار انگشت دیگر قرار میگیرد و تقریبا در همه کارهایی که با دست انجام میدهیم شرکت میکند.

1517 31

هر انگشت از سه بند تشکیل شده است. بند انتهایی یا دیستال Distal بندی است که ناخن بر روی آن قرار گرفته است. بند وسط را بند میدل Middle هم میگویند و بندی که به کف دست متصل میشود را بند پرگزیمال Proximal مینامند. شست از دو بند تشکیل شده و بند وسط ندارد.

 

 

آناتومی دست – استخوان و مفاصل

در کف دست انسان پنج استخوان دراز به نام متاکارپ Metacarp وجود دارد و هر انگشت سه استخوان دارد بجز شست که از دو استخوان تشکیل شده است. به استخوان های انگشت، فالانکس Phalanx میگویند. هر متاکارپ و هر فالانکس از سه قسمت سر، تنه و قاعده درست شده است.

در بعضی از نقاط کف دست استخوان های گرد کوچکی با نام استخوان های سزاموئید Sesamoid bones وجود دارد که در مسیر تاندون ها قرار گرفته و کارایی آنها را بیشتر میکنند. تعداد این استخوان های سزامویید در دست افراد مختلف متفاوت است.

1517 7  1517 19

 

مفاصل دست

دست سه نوع مفصل دارد

 • مفاصل متاکارپوفالانژیال Metacarpophalangeal joints که بین استخوان های متاکارپ و استخوان های بند پرگزیمال انگشتان واقع شده اند
 • مفاصل اینترفالانژیال پرگزیمال joints Proximal interphalangeal که بین بند های میانی و پرگزیمال انگشتان قرار گرفته اند
 • مفاصل اینترفالانژیال دیستال Distal interphalangeal joints که بین بند های وسطی و انتهایی انگشتان هستند
1517 211517 17

  روی استخوان ها را در محل مفصل غضروف پوشانده است و دور تا دور مفصل بوسیله پرده بافتی به نام کپسول مفصلی پوشیده شده است.

 

 

آناتومی دست – سطوح و حرکات

 

دست ( کف دست و انگشتان) دو سطح دارد

 • سطح ولار Volar یا کف دستی یا قدامی یا آنتریور Anterior که در طرفی است که کف دست قرار گرفته و مو ندارد
 • سطح دورسال Dorsal یا پشت دستس یا پوستریور Posterior که در طرفی است که پشت دست قرار گرفته و مو دارد.

حرکات شست و دیگر انگشتان دست در شکل های زیر نشان داده شده است.

 

 1517 321517 29
           ابداکشن Abduction یا دور شدن انگشتان از هم              ادداکشن Adduction یا نزدیک شدن شست

 

1517 351517 15
                فلکشن Flexion یا خم شدن شستمقابله یا آپوزیشن Opposition یا پالمار فلکشن Palmar flexion شست

 

1517 91517 8
               ابداکشن Abduction یا دور شدن شست        مقابله یا آپوزیشن Opposition شست و انگشت کوچک

 

1517 411517 37
                          گرفتن ظریف یا Pinch                گرفتن قوی یا مشت یا Grasp

 

1517 38 1517 39
خم شدن یا فلکشن Flexion انگشتان از مفصل متاکارپوفالانژیالخم شدن یا فلکشن Flexion انگشتان از مفصل اینترفالانژیال پرگزیمال
1517 40 1517 36
خم شدن یا فلکشن Flexion انگشتان از مفصل اینترفالانژیال دیستال            مقابله یا آپوزیشن Opposition انگشت کوچک

 

آناتومی دست – عضلات

 

عضلاتی که موجب حرکات انگشتان دست میشوند را به دو دسته بیرونی یا اکسترنسیک Extrensic muscles و عضلات درونی یا اینترینسیک Intrinsic muscles تقسیم بندی میکنند. عضلات بیرونی آنهایی هستند که در ساعد قرار گرفته اند ولی تاندون آنها از مچ دست عبور کرده و به انگشتان متصل شده و موجب حرکت آنها میشوند و عضلات درونی آنهایی هستند که در کف دست قرار گرفته اند.

عضلات درونی یا اینترنسیک دست

عضلات درونی یا اینترینسیک چهار دسته اند

 • عضلات تنار Thenar muscles این عضلات برجستگی کف دست که نزدیک شست است را میسازند.
 • عضلات هیپوتنار Hypothenar muscles این عضلات برجستگی کوچکتر کف دست در طرف انگشت کوچک را میسازند.
 • عضلات بین استخوانی یا اینتراوسئوس Interosseous muscles اینها هفت عضله کوچک هستند که در بین استخوان های متاکارپ قرار گرفته اند و وظیفه آنها دور کرده و نزدیک کردن انگشتان نسبت به یکدیگر است.
 • عضلات کرمی یا لومبریکال Lumbrical muscles چهار عضله هستند که از تاندون های خم کننده یا فلکسور عمقی انگشتان منشاء میگیرند و به تاندون اکستانسور یا باز کننده انگشت متصل میشوند. وظیفه آنها راست کردن انگشت در مفاصل اینترفالانژیال است.

 1517 20
 1517 23

عضلات هیپوتنار

عضلات هیپوتنار عبارتند از

 • کفی کوتاه Palmaris brevis که درست زیر پوست ناحیه هیپوتنار قرار داشته و پوست را چین میدهد
 • دور کننده انگشت کوچک Abductor digiti minimi که با انقباض آن انگشت کوچک از انگشت چهارم دور میشود
 • خم کننده انگشت کوچک Flexor digiti minimi که با انقباض آن انگشت کوچک از مفصل متاکارپوفالانژیال خم میشود
 • مقابل کننده انگشت کوچک Opponens digiti minimi موجب میشود انگشت کوچک به شست نزدیک شود

عضلات تنار

عضلات تنار عبارتند از

 • دور کننده کوتاه شست Abductor pollicis brevis زیر پوست ناحیه تنار قرار داشته و وظیفه آن اینست که شست را به کف دست عمود میکند
 • نزدیک کننده شست Adductor pollicis شست را به کف دست نزدیک میکند
 • خم کننده کوتاه شست Flexor pollicis brevis شست را از محل مفصل متاکارپوفالانژیال خم میکند
 • مقابل کننده شست Opppnens pollicis شست را بلند کرده و در مقابل انگشت کوچک قرار میدهد

 

در شکل بالا عضلات تنار و هیپوتنار نشان داده شده اند

 

 1517 18 1517 2

   عضلات بین استخوانی پشتی                             عضلات بین استخوانی کفی

در شکل بالا عضلات کرمی یا لومبریکال دیده میشوند که از تاندون های فلکسور عمقی انگشتان منشاء گرفته و به تاندون های اکستانسور میچسبند.

 

 

آناتومی دست – تاندون ها

 

هر انگشت دو تاندون خم کننده یا فلکسور Flexor دارد. یکی تاندون خم کننده عمقی است که به سطح ولار استخوان بند انتهایی انگشت متصل میشود و وظیفه آن خم کردن بند انتهایی روی بند وسط یا به زبان دیگر خم کردن مفصل اینترفالانژیال دیستال است. عضله این تاندون در ناحیه ساعد قرار گرفته است.

1517 25
تاندون دیگر خم کننده یا فلکسور سطحی انگشت است که به سطح ولار استخوان بند میانی انگشت متصل میشود و وظیفه آن خم کردن بند وسط روی بند پرگزیمال یا به زبان دیگر خم کردن مفصل اینترفالانژیال پرگزیمال است. عضله این تاندون نیز در ناحیه ساعد قرار گرفته است.

در سطح دورسال انگشتان دست تاندون اکستانسور یا باز کننده انگشت وجود دارد که وظیفه آن باز کردن و در حالت مستقیم نگه داشتن بندهای انگشتان است. عضلات این تاندون ها هم در ناحیه ساعد قرار دارد.

 تاندون های اکستانسور یا بازکننده از پشت مچ دست و پشت متاکارپ ها عبور کرده و به انگشتان دست میرسند. هر انگشت یک تاندون اکستانسور دارد بجز شست، انگشت سبابه و گاهی انگشت کوچک که دو تاندون اکستانسور دارند.
هر تاندون اکستانسور هم به بند وسطی و هم به بند دیستال یا انتهایی انگشت متصل میشود. تاندون اکستانسور هر انگشت در سطح پشتی فالانکس پرگزیمال با بند پرگزیمال، پهن شده و تمام سطح پشتی استخوان را فرا میگیرد به همینخاطر در این ناحیه به آن کلاه اکستانسور یا Extensor hood میگویند.

1517 241517 341517 14

 تاندون های اکستانسور انگشتان در حین عبور از سطح پشتی متاکارپ ها با یکدیگر اتصالاتی برقرار میکنند که در شکل بالا دیده میشود.

 1517 22 1517 111517 10

 تاندون های فلکسور هر انگشت در حین عبور از روی استخوان، از زیر تونل هایی از بافت محکمی مانند رباط عبور میکنند. به این تونل ها پولی Pulley میگویند. وظیفه پولی ها اینست که تاندون های فلکسور را در نزدیک استخوان و مفصل نگه داشته و مانع از دور شدن آنها از استخوان و مفصل در هنگام خم شدن یا فلکشن انگشت میشوند.

 پولی های متعددی در سطح ولار یا قدامی هر اگشت وجود دارد که نامگذاری شده اند. در شکل بالا پولی های محکم به رنگ آبی و پولی های نازک تر به رنگ قرمز نشان داده شده اند.

 تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان در حین عبور از سطح قدامی انگشت در درون لایه ای از بافت سینوویال قرار گرفته اند که به آن تنوسینوویوم Tenosinovium میگویند. وظیفه این لایه سینوویال اینست که با ترشح مایع سینوویال موجب تسهیل حرکت تاندون در زیر پولی و بر روی استخوان میشوند.

1517 31517 6

 1517 1

 

آناتومی دست – رباط ها

 

رباط ها نوار های بافتی محکمی هستند که در اطراف مفاصل وجود دارند دو سر آنها به استخوانهای دو طرف مفصل درست نزدیک به سطح مفصلی میچسبد و مانع از حرکت مفصل در جهات خاصی میشود. در دو طرف هر کدام از مفاصل دست دو رباط جانبی یا لیگامان کلترال Collateral ligament وجود دارد که مانع از حرکت مفاصل در جهات جانبی میشوند. در سطح ولار یا کف دستی مفصل اینترفالانژیال پرکزیمال دست هم یک رباط قوی به نام ولار پلیت Volar plate وجود دارد که مانع از باز شدن بیش از حد مفصل میشود.

      1517 13
 در شکل بالا دیده میشود که دور تا دور تمام مفاصل دست
را کپسول مفصلی و رباط ها احاطه کرده اند

 رباط های جانبی یا لیگامان های کلترال در دو طرف مفاصل قرار گرفته و مانع از حرکات بند های انگشت به طرفین میشوند.

1517 5                             1517 33

 ولار پلیت Volar plate قسمتی از کپسول مفصل بین انگشتان دست است که بسیار کلفت و محکم شده و مانع از برگشت بندهای انگشت به پشت میشود.

 

 

آناتومی دست – عروق

 

مهم ترین رگ های دست، رگ ها یا عروق رادیال و اولنار هستند. شریان رادیال در طرفی از دست قرار گرفته است که استخوان رادیوس قرار دارد و شریان اولنار هم در طرف استخوان اولنا است. شریان های رادیال و اولنار در کف دست در دو ناحیه به هم متصل میشوند و دو لوپ یا حلقه شریانی را تشکیل میدهند. یک حلقه سطحی و یک حلقه عمقی است.

1517 26

1517 12
         شکل بالا سطح ولار یا کف دستی را نشان میدهد        شکل بالا سطح پشتی دست را نشان میدهد

 

از این حلقه شریانی عروقی منشاء میگیرند که در بین متاکارپ ها سیر میکنند و با رسیدن به بند پرگزیمال انگشت، هر کدام به دو شاخه تبدیل میشوند که در طرفین انگشتان مجاور تا انتهای انگشت طی طریق میکنند. به این شریان ها، شریان های انگشتی یا دیجیتال Digital artery میگویند.

 1517 4

 در شکل بالا قوس ها یا لوپ های شریانی سطحی و عمقی دیده میشوند.
در دست همراه هر شریان ورید همنام آن هم وجود دارد.

 

 

آناتومی دست – اعصاب

 

سه عصب مهم اندام فوقانی بعد از عبور از مچ به دست میرسند. این سه عصب عبارتند از

عصب رادیال Radial nerve

این عصب در سمت استخوان رادیوس یا زند زبرین است و موجب حس نیمه پرگزیمال سطح پشتی انگشتان شست، انگشت اشاره و انگشت وسطی و همچنین قسمتی از سطح پشتی دست که در مجاورت این انگشتان قرار دارد میشود. اعصاب حسی این عصب در پشت دست به شاخه های کوچکتری تقسیم میشوند که در طرفین انگشت از قاعده آن به طرف انتها حرکت میکنند.
کارکرد این عصب در دست حسی است و موجب فعالیت عضلات نمیشود.

1491 41491 5

 1525 2

عصب مدیان Median nerve

این عصب از داخل کانال مچ دست عبور کرده و به کف دست میرود سپس در آنجا به شاخه های حرکتی و حسی تقسیم میشود. شاخه های حرکتی عصب مدیان به طرف عضلات تنار و لومبریکال رفته و عضلات اول و دوم لومبریکال و تعدادی از عضلات تنار را عصب دهی میکند. شاحه های حسی عصب مدیان هم به شاخه های متعددی تقسیم شده و به طرف انگشتان دست میروند. از قاعده انگشت تا نوک انگشت نام عصب دیجیتال Digital nerve یا عصب انگشتی را به خود گرفته و موجب حس قسمت کف دستی انگشتان شست و سبابه و وسطی و نیمی از انگشت انگشتری میشود. در هر طرف سطح ولار انگشتان یک عصب دیجیتال عبور میکند.

 

عصب اولنار Ulnar nerve

     1491 1

این عصب از سطح ولار مچ دست و از روی رباط عرضی کف دست عبور میکند. عصب اولنار در سطح ولار مچ دست از داخل کانالی به نام گویان Guyon canal عبور کرده و سپس به شاخه های حسی و حرکتی تقسیم میشود.

شاخه های حرکتی آن به تمام عضلات هیپوتنار، تعدادی از عضلات تنار، تمامی عضلات بین استخوانی و عضلات لومبریکال 3 و 4 میروند. پس میبینیم که عمده عضلات دست به توسط عصب اولنار عصب دهی میشود. در دست عصی مدیان بیشتر کارکرد حسی داشته و عصب اولنار کارکرد حرکتی دارد.
شاخه های حسی عصب اولنار سطح ولار انگشت کوچک و نیمه داخلی انگشت انگشتری و قسمتی از کف دست که در مجاورت این انگشتان قرار دارد را حس میدهد.

 

 

1525 11491 2

 

 

 

آناتومی دست – رادیوگرافی

 

رادیوگرافی ساده یکی از مهم ترین راه های تصویربرداری است که با استفاده از آن پزشک معالج وضعیت استخوان های دست را بررسی میکند.
اولین تصویر رادیوگرافی از بدن انسان را ویلیام رونتگن در قرن نوزدهم از دست همسرش گرفت که در زیر آن را میبینید.

نماهای استاندارد کف دست شامل رخ، نیمرخ و مایل هستند. البته برای انگشتان دست ممکن است از نماهای با بزرگنمایی بیشتر استفاده شود. در تصاویر زیر رادیوگرافی های رخ، نیمرخ و مایل دست نشان داده شده اند.

           1517 42
                   تصویر رادیوگرافی دست خانم رونتگن با حلقه

 

1517 30

                                                              رادیوگرافی رخ دست

 1517 28

                                                 رادیوگرافی نیمرخ دست

 1517 27

                                                      رادیوگرافی مایل دست

 

 

 

منبع: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”