درخت آگلونما

آگلونما Aglaonema treubii

گیاهی است از خانواده آراسه با برگهای ابلق خود گیاه بسیار زیبایی است ، ساقه ها کوتاه و برگهای بیرون آمده از غلاف ، نیزه ای شکل و خم شده به طرف پایین با طول 12 تا 15 سانتیمتر مقاومت خوبی در برابر سایه و خشکی دارند .

نیازها :

نور :
به نور کافی احتیاج دارد از آفتاب مستقیم بیزار است و تقریبا در همه جای آپارتمان که مقداری نور طبیعی داشته باشد می ماند .
درخت آگلونما
دما :
در زمستان باید در داخل خانه نگهداری شود  و تا 10 درجه سانتیگراد را نیز تحمل می کند .

آبیاری :
اجازه دهید در بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود زیرا آب زیادی باعث پوسیدگی می شود

خاک :مانند دیفن باخیا به خاک برگ نیاز دارد .

تکثیر :
مانند دیفن باخیا تکثیر می شود یعنی هم می توان ساقه بدون برگ را به صورت افقی در ماسه کاشت یا قلمه برگدار را کاشت یا از جوانه هایی که از خاک خارج می شوند استفاده کرد .

نکته :
اگر برگها خیلی آویزان هستند برگها را دسته کرده و چند روز درون روزنامه پیچیده تا برگها شکل ایستاده به خود بگیرند .