درماتوفيتيد-id Reaction )dermatophytid)

9999999999999999999999

درماتوفيتيد يا واكنش ID،تظاهرات الرژيك ثانويه جلدي است كه در بيماران حساس در نتيجه گردش عناصر قارچي يا فراورده هاي الرژن ان در خون،از محل اوليه عفونت صورت مي گيرد.
شكلو محل جايگزيني ضايعات ايد مختلف است.
درماتوفيتيد اغلب به شكل پاپول،وزيكول(POMPHOLYX TYPE) و تاول مي باشد و به طور نادر ممكن است چركين شود.
اين ضايعات اغلب در اطراف انگشتان مچ و يا به صورت گسترده در تمام بدن ديده مي شوند.
ضايعات ايد با از بين رفتن مركز اوليه عفونت خود به خود از بين مي رود.اين بثورات گاه در تعقيب ضربه و خراش در محل ضايعه يا در نتيجه درمانهاي طولاني و بالاخره در اثر فعال شدن مركز عفونت پنهاني نيز ظاهر مي گردند،وبا حمكله هاي پي در پي يا عود مكرر موجبات ازار بيمار را فراهم مي سازند.
گاهي درماتوفيتيد در ضمن معالجه با گرزئوفولوين يا با تزريق تريكوفيتين تشديد مي شود.در بيمارانيكه دچار ضايعات كچلي سر از نوع كريون مي باشند و گاه نيز در تعقيب استعمال داروهاي موضعي قوي و محرك،بثورات جلدي به شكل برجستگي هاي كوچك فوليكولي با انتشار پراكنده يا مجتمع به تعداد كم يا زياد و به طور قرينه در سينه و يا قسمتهاي انتهائي بدن مشاهده مي شود.
در حيوانات ازمايشگاهي پيدايش بثورات ايد با كشت مثبت از نمونه هاي خون اين حيوانات توام بوده است كه اين مساله نشانگر وروود عناصر قارچي به خون مي باشد.
وزيكول هاي ايد معمولا سفت،خيز دار و پر از مايع تمييز يا تيره رنگ است.وزيكول ها ممكن است عميق بوده و با خارش شديد و درد همراه باشد.گاهي عفونت ثانويه باكتريال،لنفان‍ژيت و لنفادنيت به هنگام فروكش كردن مرحله حاد بثورات ايجاد شده و لكه هاي پوسته دار اگزمائي شكل توليد مي گردد.
كمپرس گرم و مرطوب،محلول اسيد بوريك يا محلول سرم فيزيولوژي،كرم و لوسينهاي مسكن و نرم كننده،انتي هيستامين خوراكي و يك روزه و يك دوره درمان كورتيكوستروئيد در بهبود موقت بثورات موثر است.در حاليكه مراكز اصلي عفونت حاوي عناصر قارچي هستند،ضايعات الرژيك درماتوفيتيد فاقد عناصر قارچي(استريل) مي باشند.
ضايعات مزبور ممكن است در انواع كچليها ديده شوندفليكن شايع ترين فرم ضايعات كه عموما در اطراف انگشتان دست ظاهر مي گردد،در كچلي پا معمول است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.