تب مالت

درمان بيماري تب مالت

دستورالعمل درمان بيماري تب مالت
درمان:
كميته فني كشوري، درمان تب مالت را الزاماً تركيبي و با بيش از يك دارو توصيه مي نمايد و رژيم هاي درماني توصيه شده توسط كميته فني كشوري به شرح زير است:
1- بزرگسالان:
روزانه 900-600 ميلي گرم ريفامپيسين (3-2 كپسول 300 ميلي گرم) صبح ناشتا يك ساعت قبل يا دو ساعت بعد از غذا بصورت يك دوز واحد (هر دو يا سه كپسول با هم خورده شود) يا منقسم 12-8 ساعت به همراه داكسي سيكلين (100 ميلي گرم) بار در روز خوراكي براي مدت حداقل 8 هفته.
تتراسيكلين 500 ميلي گرم (هر 6 ساعت خوراكي) به همراه استرپتومايسين  (1 گرم عضلاني) يا جنتامايسين (mg/kg5-3 روزانه عضلاني) براي مدت 2 تا 3 هفته.
ريفامپيسين 900-600 ميلي گرم (3-2 كپسول 300 ميلي گرم) صبح ناشتا يكساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا به صورت يك دوز واحد (هر3-2 كپسول با هم خورده شود) يا منقسم 12-8 ساعت به همراه كوتريموكسازول بالغين (2 قرص) خوراكي 2 تا 3 بار در روز به مدت حداقل 8 هفته.
2- کودکان:
ريفامپيسين به مقدار 10 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن (در هر قطره ريفامپيسين کودکان 5 ميلي گرم ماده موثره موجود است) صبح ناشتا به اضافه كوتريموكسازول به مقدار 8 ميلي گرم تري متوپريم براي هر كيلوگرم وزن بدن منقسم در دو دوز، صبح و عصر به مدت حداقل 8 هفته.
ضمناً تركيب كوتريموكسازول به همراه جنتامايسين نيز توصيه مي شود.
3- زنان باردار:
درمان زنان باردار شبيه درمان بزرگسالان با تركيب كوتريموكسازول + ريفامپيسين است، فقط در ماه اول و ماه آخر حاملگي ريفامپيسين به تنهايي تجويز مي شود.
توصيه:
در درمان تب مالت نكات زير مورد تاكيد است:
1- درمان تك دارويي در مورد تب مالت توصيه نمي شود مگر در ماه اول و ماه آخر حاملگي.
2- حداقل دوره درمان 8 هفته و حداكثر آن بستگي به نظر پزشك معالج دارد.
3- با توجه به اهميت برنامه كنترل رشد جمعيت، درمان موارد مبتلا به تب مالت با رژيم درماني داراي ريفامپيسين سبب بي اثر شدن قرص هاي كنتراسپتيو مي شود كه به بيماران واجد شرايط بايد آگاهي لازم داده شود.
4- براي كنترل نتيجه درمان بيمار، بررسي آزمايشگاهي به تنهايي توصيه نمي شود بلكه علائم باليني و نتيجه آزمايشگاهي خصوصاً تيتر 2ME  با همديگر در ميزان پاسخ به درمان تعيين كننده هستند.