دستورالعمل نحوه ضدعفوني نمودن کف ، سطوح و وسايل آزمايشگاه

دستورالعمل نحوه ضدعفوني نمودن کف ، سطوح و وسايل آزمايشگاه

جهت نظافت کف آزمايشگاه مي توان از رقت 1/50محلول سفيد کننده خانگي به شرط اينکه داراي کلر 5% فعال باشد ، و يا از محلولهاي تجارتي استفاده نمود
جهت ضد عفوني نمودن سطوح ميتوان از رقت 1/10محلول سفيد کننده خانگي به شرط اينکه داراي کلر فعال 5% باشد و ياازمحلولهاي تجارتي استفاده نمود.
جهت ضد عفونی نمودن وسايل قبل از سرويس يا تعمير آنها در داخل آزمايشکاه و يا قبل از ارسال آنها به خارج از آزمايشگاه ميتوان ازمحلول الکل 70% و يا محلولهاي تجارتي استفاده نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.