دستور العمل انجام آزمايش هموگلوبين الكتروفورز

تشخيص نوع كم خوني و تفكيك هموگلوبين ها f,h,g,d.s

نمونه: نمونه در لوله هاياسيدواش تا حجم 2سي سي گرفته شود

تجهيزات لازم جهت آغاز آزمايش: لوله اسيد واش-راك مخصوص نمونه الکتروفورز(راك شماره …و2و1)

هموليزان-سميلر1000و200 -سكمنت مخصوص نمونه

توجه كنيد هر راك شامل 8 جايگاه لوله مي باشد كه تا شماره 7 مربوط نمونه هايي بيمار و شماره 8 مخصوص هموليزان است.

1-تهيهwork list و رديف كردن و شماره زدن نمونه ها و لوله ها بر اساس work list

2-سانتير فيوژ كردن نمونه ها به مدت 5 دقيقه در دور rpm4000

3-آماده كردن راك مخصوص نمونه و قرار دادن سكنمت خالي در جايگاه مخصوص

4-پر كردن لوله اسيدواش از هموليزان و قرار دادن آنها در جايگاه لوله شماره 8

5-جدا كردن سرم از پكسل با سمپلر 1000

6-برداشت 200 لاندا از پكسل نمونه و ريختن در لوله

7-قرار دادن لوله در جايگاه شماره گذاري شده (لوله شماره 1 در جايگاه شماره 1) در راك نمونه

8-دادن راك به دستگاه از جايگاه مخصوص ورود راك

 • پس از اتمام خوانش دستگاه نام بيماران را در قسمت                       وارد نماييد

10-پرينت گرفتن جواب بيماران

ملاحظات:

در صورت داشتن نمونه Ab normal   100 لاندا از هموليزان را در خانه شماره 8 سكمنت ريخته سپس 10 لاندا از نمونه و 10 لاندا از كنترل HbA2 را به آن اضافه کرده و با سمپلر پر و خالي كنيد تا به خوبي مخلوط گردند.

 

نحوه خوانش كنترل :

تجهيزات : ويال كنترل HbA2 -آب مقطر استريل – راك شماره (0) – كاپ – لوله اسيد واش – سكمنت سبز رنگ – هموليزان .

 • ويال كنترل HbA2 را با 1000 سي سي آب مقطر استريل حل نمائيد توجه نمائيد ويال را به مدت 20 دقيقه ثابت روي سطح ميز قرار دهيد .
 • 300 لاندا از محلول HbA2 را در كاپهاي مخصوص بريزيد و در فريز نگهداريد.
 • باركد مخصوص كنترل را روي لوله اسيد واش چسبانده و لوله را در جايگاه مخصوص لوله در راك شماره صفر قرار دهيد توجه داشته باشيد باركد لوله به سمت بيرون باشد و كاپ حاوي محلول كنترل HbA2 را داخل لوله بگذاريد .
 • لوله اسيد واش را از هموليزان پر كرده و در جايگاه لوله در راك شماره صفر قرار دهيد .
 • سكمنت خالي را در حايگاه سكمنت قرار دهيد .
 • راك را از سمت جايگاه راك به دستگاه هموگلوبين الكترو فور وارد كنيد توجه كنيد لوله باركد دار به سمت دستگاه باشد .
 • با ظاهر شدن منوي control type HbA2 normal گزينه Automutic dilution را انتخاب كنيد و گزينه ok را علامت بزنيد .
 • گراف هاي مربوط به HbA2 را كنترل نمائيد در صورت خوانش صحيح كنترل HbA2 تست مربوط به بيماران را انجام دهيد .
 • راك كنترل را از دستگاه خارج كرده و سكمنت را برداشته روي آن را با پارا فيلم بپوشانيد و فريز كنيد

ملاحظات : براي كنترل دادن به دستگاه مي توانيد از سگمنت تهيه شده اي كه فريز كرده ايد استفاده نمائيد در اين صورت سگمنت را در جايگاه مخصوص سگمنت در راك شماره صفر قرار دهيد.

لوله بارکد دار را در جايگاه لوله بگذاريد و به هموليزان احتياج نداريد . راك را به دستگاه بدهيد با ظاهر شدن منوي مربوط به كنترل HbA2 گزينه manoual را انتخاب كنيد .

 

نحوه نگهداري دستگاه :

شستشوي دستگاه هر 5 روز يكبار صورت مي گيرد كه شامل دو مرحله شستشو مربوط به cupiclean , probe clean مي باشد .

نحوي شستشوي دستگاه :

تجهيزات راك مخصوص شستشو ( راك شماره 100 ) محلول cupiclean و محلول wash آب مقطر – سمپلر 100 و 200 سگمنت مخصوص شستشو (سگمنت سفيد )

شستشوي مربوط cupiclean :

 • باركد مخصوص شستشورا روي لوله اسيد واش چسبانده و لوله را در جايگاه مخصوص در راك شماره 100 قرار دهيد .
 • 100 لاندا از محلول cupiclean و 100 لاندا آب مقطر را در لوله باركد دار بريزيد .
 • سگمنت مخصوص شستشو را در جايگاه سگمنت در راك قرار دهيد.
 • 200 لاندا از محلول wash را در خانه هاي سگمنت بريزيد .
 • راك را از جايگاه مخصوص به دستگاه هموگلوبين الكتروفورز وارد نمائيد .
 • با ظاهر شدن منوي cupiclean گزينه wash را انتخاب كنيد .
 • بعد از اتمام شستشو راك را بيرون آورده و سگمنت را دور ريخته و لوله حاوي محلول را خالي نمائيد .

 

شستشوي مربوط به probe clean

 • لوله باركد را در راك شستشو قرار دهيد.
 • 100 لاندا آب مقطر . 100 لاندا محلول cupiclean داخل لوله بريزيد .
 • را ك را به دستگاه وارد كنيد .
 • با ظاهر شدن منوي مربوط به cupiclean گزينه wneh the probe cleaning را انتخاب كنيد
 • بعد از اتمام شستشو دستگاه راك را از دستگاه خارج نمائيد .
 • تاريخ شستشو دستگاه را خارج نمائيد .

 

نحوه خاموش كردن دستگاه هموگلوبين الكتروفورز :

1- از منوي cupilleays علامت       با       shout daem را انتخاب كنيد .

2- با ظاهر شدن كلمه off line دستگاه را توسط كليد پشت دستگاه خاموش كنيد .

3-پنجره هاي مربوط را ببنديد و كامپيوتر را خاموش كنيد .

4- تانك buffer را باز كرده و در يخچال قرار دهيد .

 • cover دستگاه را بكشيد .
 • ليست log book دستگاه را تکميل نماييد نمائيد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.