دستور العمل بخش انعقادی آزمایشگاه

دستور العمل بخش انعقادی
اهداف:اعلام خط مشی ها،اهداف و روشهای استاندارد انجام آزمایشات انعقادی
مخاطبین :کلیه پرسنل ازمایشگاه
مسئول اجرا :مسئول بخش انعقادی

روش اجرائی:
۱-    عنوان: آزمایش  PT(Prothrombin time)
۲-    اقدامات وابسته::
۱-۲- دانستن خطاهای تکنیکی
۲-۲- دانستن مقادیر بحرانی محتمل  بیش از ۲۰ ثانیه یا INR  بیش از ۵/۵

۳-    هدف : ارزیابی کفایت راههای خارجی و مشترک انعقادی و مکانیزم تشکیل لخته
۴-    کاربرد:
۱-۴- در بیماری سلو ل  کبدی مثل سیروز، هپاتیت و پورسه های تهاجمی نئوپلاستیک
۲-۴- در بیماری انسدادی صفراوی مثل انسداد مجاری صفراوی ثانویی به تومور یا سنگ کلیه صفراوی
۳-۴- مصرف کومادین ، که مشتقات کومادین شامل دی کومادول وارفارین ( کومادین ، پان وارفین ) که جهت جلوگیری از تشکیل لخته در مبتلایان به ترومبو آمبولی مثل آمبولی ریه  ترومبوفلبیت وآ مبولی شریانی بکار میرود.
۵- صلاحیت و شایستگی :
انجام تست توسط افرادی واجد صلاحیت علمی و تجربی باشند انجام میگیرد .
۶-نمونه :  خون با ضد انعقاد سیترات سدیم که به نسبت ۹ به ا  مخلوط گردیده است.
۷- تجهیزات و مواد لازم :
۱-۷- دستگاه Stago
۲-۷- لوله مخصوص PT
۳-۷- ضد انعقاد سیترا ت سدیم ۲/۳%
۴-۷- سروفیوژ
۵-۷- پارافیلم
۶-۷- کامپیوتر
۸- نکات ایمنی : استفاده از  دستکش و ماسک  درهنگام کار

۹-    مستندات:
نتایج آزمایش بیماران در فایل مخصوص در برنامه Lob link کامپیوتری جمع آوری میگردد.
۱۰-کنترل کیفی : که در مبحث کنترل کیفی توضیح داده شد ( رجوع به بررسی کنترل کیفی بخش انعقادی )

۱-روش اجرایی:  ابتدا ۸/۱ سی سی از خون بیمار را به داخل لوله که با ضد انعقاد سیترا ت سدیم با حجم ۲۰۰ لاندا ریخته خوب مخلوط مینمائیم سپس بهمدت ۱۰ دقیقه با دور G1500 یا  Rpm 3500   سروفیوژ نموده تا پلاسما کاملاً جــدا گردد سپس لوله ها را در جای مخصوص  Sampleدر  داخل دستگاه گذاشته و سپس دستگاه  مقدار۵۰ لاندا از  پلاسما را برداشته در کووت مخصوص انجام تست در محل بن ماری  ریخته پس از گذشت ۲۴۰ ثانیه ، ۱۰۰ لاندا از محلول ترومبوپلاستین به آن اضافه میگردد و همزمان با اضافه کردن ترومبوپلاستین  زمان استارت زده میشود که پس ازتشکیل  اولین رگه های فیبرین زمان گرفته  میشود که این زمان همان زمان PT یا Prothrombin time  میباشد .

۱۲- محدودیت  ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۲-  مصرف الکل میتواند PT را طولانی کند
۲-۱۲- رژیم پر چربی میتوانند PT  را کاهش دهد .
۳-۱۲- داروهایی که سبب کاهش PT میشوند عبارتند : قرص های ضد بارداری خوراکی و   ویتامین  K  ،دیفن هیدرامین ، استروژن ها
۴-۱۲- داورهایی که سبب افزایشPT میشود عبارتند از آنتی بیوتیک های  بتا لاکتام –  کلرامفنیکل –باربیتورات ها – اتیل الکل –هپارین – متیل دوپا
۱۳- تفسیر( علل تکرار )
۱-۱۳- لخته بودن نمونه
۲-۱۳- همولیز
۳-۱۳-INRبالای ۵/۴

۱۴- رفرانس ها و منابع :
۱-۱۴- کتاب هماتولوژی دیوید سون
۲-۱۴- کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

۱-عنوان: آزمایش  PTTو APTT
۲-اقدامات وابسته:
۱-۲- دانستن محدود نرمال APTT  ( ۴۰-۳۰ ثانیه)
PTT                                           (۷۰-۶۰ ثانیه )
۲-۲- دانستن مقادیربحرانی  محتمل APTT  ( بیش از۷۰ ثانیه)
PTT                                                       (بیش از ۱۰۰ ثانیه )

۳-هدف : تست PTT برای بررسی سیستم داخلی و مسیر مشترک در تشکیل لخته کاربرد دارد
۴-کاربرد:
۱-۴- PTT فاکتورهای I(فیبرینوژن )II (پروترومبین ) ،VوVIIIوIXوXوXIوXII،مورد ارزیابی قرار میدهد هر گاه هر کدام از این فاکتورها به مقادیر کافی وجود نداشته باشد مثل هموفیلی AوB یا در اختلالات انعقادی مصرفی زمان PTT طولانی میشود .
۲-۴- بدلیل ساخته شدن فاکتورهای انعقادی در کبد ، بیماری های کبدی نیز یتواند PTT را طولانی کند.
۳-۴-.هپارین ،پر وترومبین (فاکتور II) را غیرفعال  نموده و ازتشکیل ترومبو پلاستین جلوگیری میکند.این اثر مسیر انعقاد داخلی رابه مدد ۴ تا ۶ ساعت پس از دریافت هر دوز هپارین طولانی میکنند .
۵- صلاحیت و شایستگی :
انجام تست توسط افرادی واجد صلاحیت علمی و تجربی باشند انجام میگیرد .
۶-نمونه :  خون با ضد انعقاد سیترات سدیم که به نسبت ۹ به ا  مخلوط گردیده است.
۷- تجهیزات و مواد لازم :
۱-۷- دستگاه Stago
۲-۷- لوله مخصوص PTT
۳-۷- ضد انعقاد سیترا ت سدیم ۲/۳%
۴-۷- سروفیوژ
۵-۷- پارافیلم
۶-۷- کامپیوتر
۸- نکات ایمنی : استفاده از  دستکش و ماسک  درهنگام کار

۹-مستندات:
نتایج آزمایش بیماران در فایل مخصوص در برنامه Lob link کامپیوتری جمع آوری میگردد.
۱۰-کنترل کیفی : که در مبحث کنترل کیفی توضیح داده شد ( رجوع به بررسی کنترل کیفی بخش انعقادی )
۱۱- روش اجرایی:
ابتدا ۸/۱/ سی سی  ازخون بیمار را به داخل لوله با ضد انعقاد سیترات سدیم با حجم ۲۰۰ لاندا ریخته خوب مخلوط مینماییم سپس به مدت ۱۰ دقیقه با دور G1500 یا RPM3500 سروفیوژ نموده تا پلاسما کاملاً جدا گردد سپس لوله ها رادر جای مخصوص Sample در داخل دستگاه گذاشته و سپس دستگاه تعداد ۵۰ لاندا از پلاسما و ۵۰ لاندا از محلول APTT را در داخل کووت مخصوص انجام تست در محل بن ماری ریخته پس از گذشت ۲۴۰ ثانیه از انکوبیشن ، ۵۰ لانــــدا از محـــلول Ca cl2 به آن اضافه می گردد همزمان به اضافه کردن Ca cl2‌ زمان استارت زده میشود که پس از تشکیل اولین رگه های فیبرین زمان گرفته میشود که یان زمان همان زمان PTT میباشد.
۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
– داروهایی که PTT را طولانی میکنند عبارتند از : آنتی هیستامین ها – اسید اسکوربیک – هپارین – سالیسیلات ها

۱۳-تفسیر و علل تکرار :
-لخته بودن نمونه
– همولیز
-مواردی که باعث افزایش سطح PTT میشوند:
سیروز کبدی – لوسمی – انعقاد منتشر داخل عروقی – تجویز هپارین – کمبود ویتامین K-کمبود مادرزایی یا اکتسابی فاکتورهای انعقادی
–    در مراحل اولیه انعقاد داخل عروقی منتشر وکانسر پیشرفته سطح PTT کاهش مییابد.
۱۴- منابع:
تست های تشخیصی درآزمایشگاهی پاگانا

۱-عنوان: ضد انعقاد در بخش فاکتورهای انعقادی ( سیترات سدیم ۲/۳%(

۲-اقدامات وابسته:
۱-۲- شناخت خطا های تکنیکی و مواد مداخله گر

۳-هدف : تهیه ضدانعقاد مورد نیاز آزمایش های PT وPTT و D-Dimer و فیبرینوژن
۴-کاربرد:
۱-۴- ضد انعقاد سیترات سدیم جهت نمونه PTوPTT‌برای جلوگیری از لخته شدن نمونه خون بکار میرود.
۵- صلاحیت و شایستگی :
تهیه محلول توسط مسئولین بخش انعقادی  که واجد صلاحیت علمی و تجربی باشد صورت میگیرد .
۶-نمونه :
سیترات سدیم:  پودر سیترات سدیم یک ضدانعقاد انتخابی برای مطالعات انعقادی میباشد که با اتصال به Ca(کلسیم ) و پایداری فاکتورهای ۲و۸  خونی مانع از انعقاد میشود .
۷- تجهیزات و مواد لازم و آماده سازی های مورد نیاز  :
۱-۷- پودر سیترات سدیم
۲-۷- ترازو
۳-۷- آب مقطر
۴-۷- بالن ژوژه
۸- نکات ایمنی : استفاده از  دستکش و ماسک  درهنگام کار

۱۰-مستندات: بر چسب محلول که شامل نام محلو ل وتاریخ تهیه و نام تهیه کننده و مشخصات محلو ل میباشد
۱۰-کنترل کیفی :  بررسی رنگ محلول و بوی آن جهت آلودگی های احتمالی
۱۱- روش اجرایی:
ابتدا مقدار ۳۲ گرم از پودر سیترات سدیم راوزن نموده وسپس به آن به مقداریک  لیتر آب مقطر اضافه میکنیم کاملاً حل نموده و سپس به مقدار ۲۰۰ لاندا ا ز محلول  را د داخل لوله های مخصوص ریخته و به آن ۸/۱ سی سی خون اضافه میگردد.
لازم به ذکر است جهت تهیه سیترات سدیم ۲/۳% خـــالص مقدار بیشتری از پــــودر سیترات سدیم با  دو مول  آب استفاده می گردد تا بدین ترتیب مقدار خالص تهیه گردد.

۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر:
۱-۱۲- کثیف بودن ظرف حاوی آب مقطر
۲-۱۲- غلظت زیاد تر از حدمعمول سیترات سدیم
۳-۱۲- آلوده بودن آب مقطر
۴-۱۲-انحلال نا کافی پودر در آب مقطر و میکس نکردن هنگام استفاده

۱۳- تفسیر (علل تکرار ) :
۱-۱۳- آلودگی آب مقطر
۲-۱۳- اتمام تاریخ مصرف پودر
۳-۱۳- تغییر رنگ محلول تهیه شده

۱۴- رفرانس
-کتاب هماتولوژی دیوید سون
– هماتولوژی عملی دکتر مهبد

۱-عنوان:  طرز کار با دستگاه Stago

۲-اقدامات وابسته:
۱-۲- شناخت خطاهای تکنیکی و روشهای محافظت و شستشوی دستگاه
۲-۲- شناخت انواع محلول های دستگاه
۳-۲- شناخت درمورد چگونگی رفع ایرادهای دستگاه

۳-هدف :  انجام آزمایش PTوPTT
۴-کاربرد:  جهت انجام آزمایش مورد نظر در بخش انعقادی آزمایشگاه تشخیص طبی کاربرد دارد
۵- صلاحیت و شایستگی : تمامی پرسنل باید ازنظر علمی و تجربی واجد صلاحیت لازم باشند

۶-نمونه : نمونه خون حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم که به نسبت ۱ به ۹ ( ۲۰۰ لاندا به ۸/۱ سی سی خون)  در لوله های مخصوص ریخته  و جهت جلوگیری از لخته شدن آنرا کاملاً Shake میکنیم .
۷- تجهیزات و مواد لازم و آماده سازی های مورد نیازقبل از انجام تست  :
۱-۷- پاک کردن برنامه دستگاه از شیفت قبلی از طریق پنجره  —  File—-Delete
۲-۷- آماده کردن محلول  (PT) Neoplastine  cl: ویال محلول را به ویال لیوفیلیزه داخل کیت کاملاً انتقال داده و به مدت نیم ساعت  در دمای اتاق یا یخچال بدون حرکت گذاشته تا آماده کار شود .
۳-۷- آماده کردن (PTT) CK prest: ویال مخلولی رابه ویال لیوفیلیزه داخل کیت کاملاً انتقال داده وبه مدت نیم ساعت دردمای اتاق یا یخچال بدن حرکت گذاشته تا آماده  کار شود
۴-۷-  محلول Dc sor  b
۵-۷- محلول Ca cl2
۶-۷- کووت
۷-۷- محلول ( Cleaner Solution)wash

۸- نکات ایمنی : استفاده از  دستکش و ماسک  درهنگام کار

۹-مستندات:
۱-۹- فرم Log book  دستگاه
۲-۹- فرم کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاه
۳-۹- فرم های مخصوص شستشوی دستگاه
۱۰- کنترل کیفی قبل از انجام و حین کار:
قبل از شروع کار نمونه های کنترل لیوفیلیزه تجاری را با یک سی سی آب مقطر استریل مخلوط کرده و پس از مدت نیم ساعت آ«اده کار میشود که کنترل ها نرمال و پاتوژن میباشد وبعد از آماده شدن در جایگاه مخصوص  محلولها در دستگاه Load میگردد و از طریق پنجره کنترل کیفی دستگاه ، برنامه داده تا جهت انجام کنترل کیفی استارت شود پس از انجام کنترل ، در فایل مخصوص کنترل کیفی دستگاه جوابها را مشاهده و بررسی می نماییم ودرصورت نامتعارف بودن جواب ها
.ابتدا ویالهای محلول را عوض نموده و کنترل را تکرار کرده و درصورت تکرار نامتعارفی جوابها  این بار ویالهای کنترل را تعویض نموده و مجدداً برنامه کنترل را فعال مینمائیم.
-تکرار کنترل در صورت اتمام ویال محلول PTؤPTT و شروع برداشت از ویال جدید صورت میگیرد .
۱۱-روش اجرایی:
دستگــــاه   Stago‌در حالت عـــادی Stand by‌میبــــاشد .جهتLoad‌کـــردن محلولهای دستگاه ابتدا F2 رازده تا Dravc  producte باز شود و محلولها را با دادن بارکدnv جایگاه مخصوص خودشان گذاشته وبا دکمه Drawe  P, ESC
را بستــــه و جهت دادن نمـــونه ها F1 را زده تـــا Drawe Sample  باز شده نمونه ها داخل Load, drawe  کرده با
Drawe  S, ESC  بسته شده و با بسته شدن Drawe دستگاه شروع به کار می کند .
۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۲- لخته بودن نمونه ها
۲-۱۲-رعایت نکردن نسبت ضد انعقاد به خون هنگام خونگیری
۳-۱۲- بیماران سیانوزه ، که در این بیماران count RBC با لا میباشد و این امر باعث کم شدن پلاسما بعد از سروفیوژ نمودن نمونه ها شده وچون حجم  لاندا۱۲۰۰ سیترات سدیم درمورد بیماران نرمال میباشد. دراین بیماران باعث رقیق شدن پلا سما گردیده و جواب نادرست دریافت میگردد در این موارد طبق جدو ل خاصی بر حسب مقدار هماتوکریت ، مقدار ضد انعقادشان مشخص شده ونمونه گیری اصلاح میگردد.
۴-۱۲- مدت زمان کوتاه در هنگام سروفیوژکردن باعث میشود که پلاسمای شفافی تولید نشود و باعث اختلال در جواب میگردد.
۵-۱۲- تناوب جریان برق باعث بروز اختلال در عملکرد دستگاه میشود جهت رفع این ایراد حتماً باید قبل از دستگاه از UPS یا Stabilizator  استفاده شود .
۱۳- تفسیر (علل تکرار و چگونگی گزارش ):
۱-۱۳- لخته بودن نمونه ها
۲-۱۳- کم ویا زیاد بودن مقدار نمونه ها
۱۴- منابع :
۱-۱۴-هماتولوژی عملی دکتر مهبد
۲-۱۴-جزوات دستگاه Stago

۱-    عنوان: آزمایش  فیبرینوژن ( فاکتورI)
۲-    اقدامات وابسته :
۱-۲-شناخت خطاهای تکنیکی
۲-۲-شناخت مقادیرنرمال  بالغین  ۲۰۰–۴۰۰   mg/dl  و نوزادان ۲۵۰-۳۰۰  mg/dl
۳-۲- مقادیر بحرانی محتمل کمتر ا ز ۱۰۰  mg/dl
۳- هدف :  اندازه گیری مقدار فیبرینوژن در پلاسما خون که ریسک فاکتور مهمی برای بیماری عروقی قلب می باشد .
۴- کاربرد :
۱-۴- فیبرینوژن برای مکانیسم تشکیل لخته خونی ضروری می باشد و قسمتی از  راه مشترک تقسیم انعقادی را تشکیل میدهد در پروسه انعقاد فیبرینوژن توسط ترومبین به فیبرین تبدیل می شود .
۲-۴- درمونارد التهاب  و نکروز بافتی بالا میرود و همچنین سطوح با لای آن  میتواند نشان دهنده ریسک بالا ی بیماری شریان کرونری یا عروق  مغزی  ، انفارکتوس میوکارد و بیماری شریان  محیطی باشد.
۳-۴- افت سطح فیبرینوژن در مبتلایان به بیماری کبدی ، سوء تغذیه ، ترانسفوزیون بیش از حد و کوآگو لوپاتی های مصرفی دیده میشود .
۵- صلاحیت و شایستگی :
انجام تست توسط افرادی واجد صلاحیت علمی و تجربی باشند انجام میگیرد .
۶-نمونه: خون با ضد انعقاد سیترات سدیم که به نسبت ۹ به ۱ مخلوط گردیده است.
۷- تجهیزات و مواد لازم :
۱-۷-  اسپکتو فتومتر
۲-۷- بن ماری
۳-۷- لوله مخصوص PT
۴-۷- ضد انعقاد سیترات سدیم
۵-۷- محلول فیبرینوژن
۶-۷- سروفیوژ
۷-۷- لوله آزمایش
۸- نکات ایمنی :
استفاده از دستکش و ماسک درهنگام کار
۹- مستندات :
۱-۹-  دفتر ثبت جواب ها
۲-۹- جدول محاسبه طول موج و OD
۱۰- کنترل کیفی : انجام کنترل نرمال و پاتوژن همراه تست بیمار

۱۱- روش اجرایی:
ابتدا ۸/۱ سی سی از خون بیمار را به داخل لوله حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم با حجم ۲/۰ ریخته خوب مخلوط نموده و سپس به مد ت ۱۰ دقیقه با دور G1500 سروفیوژکرده تا پلاسما کاملاً جدا گردد . سپس ۲۰۰ لاندا از پلاسما با ۸/۱ سی سی
از محلول فیبرینوژن به دما رسیده مخلو ط مینماییم بعد در طول موج ۵۳۵ نانومتر تعداد OD را خوانده ودر جدول محاسبه و پس از بررسی مقدار فیبریوژن واقعی بیمار بدست می آید .
۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر:
۱-۱۲- ترانسفوزیون خون در ماههای قبل  میتواند روی نتیجه تست تاثیر بگذارد
۲-۱۲- جیره غذایی غنی از ا سیدهای چرب امگا  ۳و امگا ۶ سبب کاهش سطوح فیبرینوژن میشود
۳-۱۲- داروهایی که باعث افزایش سطوح فیبرینوژن می گردنند عبارتنداز: استروژن ،کنتراسپتیو های خوراکی
۴-۱۲- داروهایی که باعث کاهش  سطوح فیبرینوژن می گردنند عبارتنداز: استروئیدها –آندروژن ها – استرپتوکیناز- اوروکیناز – فنوباربیتال
۱۳- تفسیر و علل تکرار:
۱-۱۳- لخته بودن نمونه
۲-۱۳- همولیز
۳-۱۳- افزایش سطح درموارد:ترما –عفونت حاد مثل پنوموئی- واکنش التهابی حاد مثل ارتریت روماتوئید – بیماری کرونری قلب – حاملگی – شوک – انفارکتوس میوکارد
۴-۱۳-کاهش سطح درموارد : بیماری کبدی – فیبرینولیزین ها – سوء تغذیه –ترانسفوزیون وسیع خون
۱۴- رفرانس و منابع :
تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگان

۱- عنوان : بررسی کنترل کیفی بخش فاکتورهای انعقادی
۲- اقدامات وابسته :
۱-۲- جهت ارزیابی نحوه عملکرد دستگاهها و اطمینان از صحت و دقت جوابهای آزمایش
۲-۲- شناختن خطاهای تکنیکی Random error وSystematic error  درمواردیکه باعث خطا  میگردد .
۳- هدف : بررسی صحت و دقت و کیفیت جوابها
۴- کاربرد: این روش در بخش انعقادی جهت ارزیابی کیفیت فرآیند بخش صورت میگیرد .
۵- صلاحیت و شایستگی : تمامی افراد مرتبط باید واجد صلاحیت علمی وتجربی باشند.
۶- نمونه:
۱-۶-کنترلهای لیوفیلیزه تجاری
۲-۶- Random pool plasma

۷-تجهیزات :
۱-۷- کنترل لیوفیلیزه نرمال و پاتوژن
۲-۷- دستگاه Stago(کوآگلومتر )
۳-۷- ویال آب مقطر
۴-۷- پیپت مخصوص یک سی سی
۸- نکات ایمنی : استفاده دستکش و عینک محافظ درهنگام کار
۹- مستندات :فرم ثبت نتایج و چارت نقطه گذاری که در زونکن بخش نگهداری میشود
۱۰- روش اجرایی :
۱-۱۰- یک سی سی ازآب مقطر استریل را به هر کدام از ویالهای کنترل (نرمال و پاتوژن) اضافه نموده وبه مدت ۳۰ دقیقه بدون حرکت دردمای اتاق مانده تا آماده کار شود و بعد از نیم ساعت ویالها را به آرامی Shake مینمائیم تا یکنواخت شود سپس ویالها رابه دستگاه داده و نتایج درفایل کنترل کیفیت دستگاه ثبت میگردد .
۲-۱۰- برای ارزیـــابی دقت و تکرار پذیری دستــــگاه معمولاً پلاسمای بین ۱۵-۱۰ نمونه از بیماران را با هم مخلوط نموده  تا    Pool plasma‌ مجهول تهیه شود وسپس این نمونه ها را در ویالها ی مجزا ریخته وبعنوان تست های متعدد به دستگاه داده تا انجام شود پس از انجام کار جوابها مورد بررسی قرار میگیرد.
۱۱- محدودیت ها و عوامل مداخله گر:
۱-۱۱- عدم دقت درهنگام آماده کردن کنترل ها
۲-۱۱- خوب میکس کردن کنترلها
۳-۱۱- خوب میکس نکردن Pool plasma

۱۲- تفسیر: (علل تکرار وچگونگی نحوه گزارش )
۱-۱۲- درمواردیکه جواب کنترل بیش از دامنه +۲SD باشد
۲-۱۲- در صورتیکه CV  دستگاه بالاتر از ۵% باشد .
۱۳- مراجع و منابع:
۱-۱۳-هماتولوژی دیوید سون
۲-۱۳-هماتولوژی عملی دکتر مهبد

۱-    عنوان : اصول کلی کار در بخش انعقادی
۲-    اقدامات وابسته :
۱-۲- شناخت خطاهای تکنیکی و مواردیکه باعث اختلال میشود .
۳- هدف :
انجام تست های رایج دربخش انعقادی شــــامل  PTوPTT  وD-Dimer و فیبرینوژن و ارائه نتایج به بیماران بستری دربخش ها و مراجعین سرپایی
۴-صلاحیت وشایستگی : با توجه به اینکه کار با دستگاهها و انجام تست ها ی مربوطه به بخش انعقادی نیاز مند داشتن صلاحیت علمی وتجربی میباشد پرسنل این بخش حتماً باید واجد تحصیلات در زمینیه علوم آزمایشگاهی باشند .
۵- نمونه: تمامی نمونه های لازم برای تست های موجود دربخش انعقادی ، نمونه خون با ضد انعقاد سیترات سدیم  با نسبت ۱ به ۹ میباشد .
۶-تجهیزات و مواد لازم :
۱-۶- دستگاه Stago
۲-۶- سروفیوژ
۳-۶-لوله های مخصوص
۴-۶- ضد انعقاد سیترات سدیم ۲/۳%
۵-۶- کامپیوتر متصل به شبکه بیمارستانی
۶-۶- پارا فیلم
۷-۶- دفتر ثبت انجام آزمایشات
۷- نکات ایمنی : استفاده از دستکش وعینک محافظ در حین کار
۸- مستندات :
۱-۸- فرم درخواست کامپیوتری
۲-۸- Log book تجهیزات
۳-۸- فرم کنترل کیفی
۴-۸- فرم کالیبراسیون
۵-۸- فرم ثبت نتایج کنترلها

۹- کنترل کیفی : به S. O .P.    کنترل کیفی مراجعه شود.
۱۰ – روش اجرایی:
۱-۱۰- نمونه های تحویلی توسط نمونه گیران آزمایشگاه و کمک بهیارهای بخش مخصوص از نظر صحت نمونه
(لخته نبودن – کم و زیاد نبودن ) بررسی میشود و داخل سروفیوژ گذاشته شده با دو ر G1500 بهمدت ۱۰ دقیقه می چرخانیم تا پلاسما ی مورد نیاز جدا گردد .
۲-۱۰- سپس نمونه ها را به تفکیکی بخش ها مرتب نموده و در برنامه کامپیوتر رایاوران وارد پاراکلینیک  ۳  میشویم .
General Hematology —- Coagolation—-PTوPTTوPTتکرار —–  تنظیم ساعت ——تیک کردن درخواست های وارد شده —–تیک کردن بخش مورد نظر ——-F1——تیک زدن نمونه های موجود و تهیه لیست —————گزارشگیری (از قسمت تاسک بالا) ——گرفتن لیست کاری ——OK—–OK
۳-۱۰- پس گرفتن لیست نمونه ها را به ترتیب لیست که گرفته شده و با انتخاب شماره دستگاه ، داخل دستگاه گذاشته و تا انجام گیرد پس از پایان کار دستگاه و ثبت نتایج روی مانیتور دستگاه، جواب ها رابر اساس لیست کاری اولیه و محدوده شمارشی به برنامه LIS ارسال نموده و پس از تکمیل لیست LIS  برای برنامه رایاوران ارسال می نمائیم .
۴-۱۰- سپس در برنامه رایاوران جوابهای ارسالی از دستگاه که درپو شه ها ی مخصوص هر بیمار قرار گرفته رابررسی نموده و درنهایت با تایید نهایی جواب جهت رویت بخش ها ارسال میگردد.
۱۱- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۱- لخته بودن نمونه ها
۲-۱۱- شکستن لوله نمونه ها
۳-۱۱- درست نبودن نسبت حجمی نمونه ها
۱۲- تفسیر (علل تکرار ) :
درصورتیکه جواب بیماران با سوابق آنها بر هر دلیل مطابقت نداشته باشد درخواست بیماران را جهت نمونه گیری مجدد بر گشت زده تا همکاران نمونه گیر جهت نمونه ئگیری مجدد اقدام نمایند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *