دستگاه اسپرم آناليزر

: شروع كار دستگاه اسپرم آناليزر

وسايل لازم : دستكش – نوارPH متر – سرنگ 2cc -كاپيلاري – گاز استريل

روش انجام كار :

 • نمونه را به مدت 20 دقيقه در دماي اتاق قرار دهيد .
 • دستكش ها را پوشيده و حجم نمونه را توسط سرنگ 2cc اندازه گيري و ثبت نمائيد .
 • توسط نوار PH متر PH نمونه را اندازه گيري و يادداشت نمائيد .
 • دستگاه را از طريق كليد POWER روي آن روشن نمائيد .
 • ID مريض را وارد نمائيد .
 • كليد اينتر را فشار دهيد ( توجه داشته باشيد پس از وارد كردن هر عبارت كليد Enter را فشار دهيد .
 • مدت زمان آخرين نزديكي را توسط گزينه ABStinece ( به طور نرمال عدد 2 مي باشد ) وارد نمائيد
 • مدت زمان باز شدن نمونه را از منوي coll/ test . time وارد نمائيد .
 • منظره نمونه را از منوي Appearance به صورت normal و يا Abnormal گزارش نمائيد .

10- حجم نمونه را از گزينه volume به صورت سي سي وارد نمائيد .

11- از گزينه PH ميزان PH را که توسط نوار PH متر اندازه گيري نموده ايد وارد كنيد .

12- از گزينه lique fanction عبارت normal يا Abnormal را براي چگونگي مايع شدن نمونه      ( مدت زمان طبيعي 30-20 دقيقه است ) را با كليد هاي left و right انتخاب نمائيد .

13- از گزينه viscosity براي گزارش چسبندگي نمونه استفاده نموده و از گزينه هاي normal و Ab normal استفاده نمائيد .

14- پارامتر W.B. C نمونه گزارش نمي شود مگر با درخواست پزشك معالج لذا گزينه N.A را انتخاب نمائيد و کليد اينتر را فشار دهيد.

15- نمونه بيمار را توسط كپيلاريهاي مخصوص دستگاه برداريد توجه نمائيد كه در قسمت خوانش حباب هوايي وجود نداشته باشد .

16-سطح آن را توسط گاز استريل پاك نمائيد .

17- كيپلاري را از قسمت خوانش دستگاه وارد نمائيد .

18- دكمه test را فشار دهيد .

19- كليد print را جهت دريافت print فشار دهيد .

20- دستگاه را شستشو دهيد .

21- توسط كليد power روي دستگاه آن را خاموش كنيد .

22- عمليات كار را در برگ log book ثبت نماييد .

هدف : شستشو دستگاه اسپرم آنالايزر

1- 3-2 قطره از محلول كلين را روي پد زير بريزيد .

2- پد آغشته به محلول كلين را چندين مرتبه در كانال خوانش جلو عقب نمائيد .

3- توسط پد نرم كانال را خشك و تميز نمائيد .

 

ملاحظات :

 • در صورتي كه count اسپرم بيمار كمتر از نيم ميليون بود مي بايست لام مستقيم آن تهيه شود .
 • ابتدا 10 لاندا از نمونه را روي لام ريخته و يك لام 20×20 را روي آن مي گذاريم .
 • در زير ميكزوسكوپ با عدسي 40 مشاهده نمائيد .
 • به صورت تقريبي ميانگين count مجموع شانهاي ميكروسكوپ را در عدد 100000 ضرب نمائيد عدد count در m1 آن بدست مي آيد .
 • در صورت نديدن هيچ اسپرمي نمونه را 5 دقيقه در دور 2000 سانت يفيوژ نمائيد .
 • از رسوب آن لام تهيه نمائيد .
 • با عدسي 40 بررسي نمائيد .
 • تعداد اسپرمهاي مرده و زنده را شماش نموده و گزارش نمائيد (بر اساس hpf ).

 

طرز استفاده از دستگاه نوار خوان بيوکن :

اين دستگاه با دکمه اينتر روشن مي شود ابتدا پيغام آيا زباله دان دستگاه خالي است يا نه پديدار مي شود مي توان زباله دان را با يک فشار کوچک به داخل ورهاکردن باز کرد و خالي کرد و دوباره جازد يا اينکه دکمه ok را فشرد و از آن رد شد سپس پيغام Memori cleer ظاهر ميشود در صورت ok کردن دستگاه اطلاعات قبلي خود را پاک ميکند وتستهارا با شماره 1 شروع مي کند اما در صورت انتخاب گزينه No دستگاه شماره هارا به شماره هاي روز قبل اضافه ميکند پس از آن دستگاه وارد منوي اصلي ميشود ميتوان با انتخاب گزينه Work list و سپس گزينه Add/Edit براي تستهائي که ميخواهيم به دستگاه بدهيم به ترتيب Id به دستگاه بدهيم با وارد کردن عدد و سپس فشار Enter پس از هرعدد و پس از پايان کار به منوي اصلي برگرديد بادکمه Queit و سپس . گزينه گزينه Start را انتخاب کرده و کار را شروع کنيم که دستگاه نوار نقاله خود را خارج کند و مي توان نوارها را به داخل نمونه فروبرد و سريع خارج کرده و پس از خشک کردن پشت آن بايک گاز آن را روي نوار دستگاه گذاشت بايد شماره هارا کاملا مراقب بود تا نوارها جابه جا و اشتباه وارد نشوندچون دستگاه همه جوابها را به صورت متوالي چاپ ميکند و درصورت جابه جا دادن نمونه ها جواب ها همه جابه جا ميشوند نوارها بايد کاملا عمود بر نقاله گذاشته شوندبه گونه اي که سر آن به يک تيغه آهن کنارنوارنقاله بچسبد اگر نوار کج گذاشته شود يا انتهاي آن مماس تيغه آهني گذاشته نشود دستگاهEror ميدهد و جاي آن تست را خالي گذاشته و تست بعدي راچاپ مي کند که بايد در پايان کار به ترتيب آنها را دوباره به دستگاه داد پس از هر 1500 تست کاليبر دستگاه پايان مي يابد و دستگاه از کار مي افتد در اين مواقع در هنگام فشار دکمه Start پيغام Calibrexpired ظاهر ميشود که بايد کد کاليبر جديد يا کارت کاليبر را به دستگاه داد که آنها را بايد از شرکت فرما طب در تهران دريافت کرد براي اين کار بايد ابتدا گزينه Menu در منوي اصلي را انتخاب کرد سپس گزينه Service و بعد گزينه Calibr را انتخاب کرد که دستگاه نوارنقاله خود راخارج مي سازد و بايد کارت کاليبر را مانند يک نوار ادراري به دستگاه داد که دستگاه آن را مي خواند و دوباره پس ميدهد اما براي وارد کردن دستي کد بايد پس از انتخاب گزينه کاليبر و خارج شدن نوار دستگاه گزينه Manoual را انتخاب کرد که وار دستگاه به داخل بر ميگردد و بايد کد را دستي وارد کرد . بهتر است هفته اي يک بار نوارهاو غلتکهاي دستگاه با يک گاز و آب به خوبي شسته شده و بگذاريم خشک شود براي اين کار گزينه Menu سپس Service و بعد Clean را انتخاب کرده و دستگاه نوار نقاله خود را کاملا بيرون ميدهد . نوارهاو غلتکهارا کاملا آرام و نرم از دستگاه خارج ميکنيم و پس از شستشو و خشک شدن دوباره آرام جازده و دکمه On را فشار ميدهيم تا دوباره بر گردد .

از هرصفحه ميتوان با فشار دکمه Queit به صفحه قبلي برگشت و براي خارج کردن بخشي يا تمام اطلاعات تست هاي حافظه هم مي توان ابتدا گزينه Menu سپس Memori و سپس ترانسفرو بعد Print را انتخاب کرد ابتدا شماره اولين تست را به دستگاه داده و Enter را فشار ميدهيم و سپس شماره آخرين تست را وارد کرده و Enter ميزنيم سپس گزينه Print را انتخاب ميکنيم و دستگاه تستهايي را که انتخاب کرده ايم را Print ميکند اين کار در زماني که در وسط کار کاغذ دستگاه تمام شود اغلب لازم مي شود براي عوض کردن کاغذ دستگاه هم فقط کافي است سر کاغذ را وارد شکاف Printer کنيم خود دستگاه آن را به داخل ميکشد براي خاموش کردن دستگاه هم ابتدا از منوي اصلي دکمه Queit را ميزنيم پيغام Turn off ظاهر ميشود باانتخاب گزينه ok دستگاه خاموش ميشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.