دستگاه الكتروليت آنالايزر convergent

 • اول ظرف كاليبراتور اول و دوم آن را چك نمائيد تا حاوي محلول باشند .
 • ظرف wash آن را خالي نمائيد ( درصورت پر بودن )
 • از صفحه اصلي گزينه test را توسط كليدهاي no روي دستگاه انتخاب نمائيد .
 • پس از انتخاب گزينه test دكمه yes را فشار دهيد تا کاليبراسيون دستگاه شروع شود .
 • در صورت انجام شدن كاليبراسيون پره آناليز دستگاه و ظاهر شدن كلمه ID? دستگاه آماده به كار است
 • نمونه كنترل را ندوكس نرمال را جهت خوانش با زدن دكمه yes و بالا گرفتن در پوش نارنجي رنگ و تا زمان شنيدن صداي بوق به دستگاه مي دهيم .
 • بعد از شنيدن صداي بوق نمونه را برداشته و در پوش دستگاه را ببنديد.
 • در صورت قرائت صحيح كنترل دستگاه آماده كار مي باشد (پرينت کنترل را در پوشه کنترل کيفي ثبت نماييد. )
 • عمليات كار را در برگ log book ثبت نماييد .

10- نمونه بيماران مطابق كنترل قرائت نماييد .

 

هدف شستشو هفتگي دستگاه الكتروليت آنالايزر convergent :

 • از صفحه اصلي گزينه serv را توسط دكمه no انتخاب نمائيد :
 • كليد yes را فشار دهيد .
 • از صفحه باز شده گزينه clean را yes نمائيد
 • در پوش نارنجي رنگ را بالا بياوريد .
 • محلول clean را همانند يك نمونه تا زمان شنيدن صداي بوق به دستگاه بدهيد .
 • در پوش را ببنديد.
 • به مدت 10 دقيقه صبر كنيد
 • درپايان در ليست شستشو عمليات فوق ثبت گردد .

 

هدف : انجام تست هاي الكتروليتي نمونه ادرار 24 ساعته دستگاه الكتروليت آنالايزر:

نمونه ادرار 24 ساعته همراه ظرف اسيد و اثر يا نو

1- ابتدا دستگاه را از طريق گزينه CAL صفحه اصلي به شرح ذيل كاليبرتك نقطه اي نمائيد.

1-1- گزينه CAL را توسط دكمه no انتخاب كنيد .

2-1- دكمه yes را فشار دهيد .

3-1- گزينه 7-point . cal را انتخاب نمائيد .

4-1- دكمه yes را فشار دهيد.

2- نمونه ادرار را توسط محلول كاليبراتور شماره 1 دستگاه به نسبت 10/1 رقيق نمائيد .

3- گزينه test را انتخاب نمائيد .

4- دكمه yes را فشار دهيد .

5- گزينه urine را توسط دكمه no انتخاب نمائيد .

6- دكمه yes را فشار دهيد .

7- بعد از انجام كاليبراسيون (در صورت انجام مجدد توسط دستگاه ( دكمه yes را فشار دهيد .

8- در پوش نارنجي را بالا نگه داريد و نمونه را توسط سپمار دستگاه به دستگاه دهيد .

9- در پوش را ببنديد.

10- عدد خوانده شده را بدون اعمال ضريب وارد ليست نمائيد .

 

هدف انجام تست هاي نمونه خون بيماران توسط دستگاه الكتروليت انالايزر convergent :

نمونه : سرم (فاقد هموليز ) به همراه لوله اسيد واش شيشه اي يا لوله پلاستيکي نو

 • ابتدا در صفحه اصلي توسط دكمه no گزينه test را انتخاب نمائيد .
 • با زدن دكمه yes آن را فعال نمائيد .
 • گزينه Blood را انتخاب و yes نمائيد .
 • صبر نمائيد تا كاليبراسيون اتوماتيك دستگاه انجام شود .
 • با ظاهر شدن دكمه ID بيمار دكمه yes را فشار دهيد .
 • در پوش نارنجي رنگ را بالا ببريد
 • نمونه را با گرفتن ويال حاوي سرم در زير سمپلر دستگاه به دستگاه بدهيد .
 • درپوش نارنجي رنگ را ببنديد .
 • پرينت مريض را برداريد .

 

نگهداري دستگاه الكتروليت آنالايزر convergent :

 • هر ماه يكبار مي بايست محلولهاي الكترودهاي Na- k- Li تعويض گردند .
 • هر سه ماه يكبار محلول الكترود رفرانس تعويض گردد .
 • هر هفته بايد شستشوي دستگاه انجام پذيرد.

 

 

 

طرز كار دستگاه اسپكتر و فتومتر UNICO 2150/VISIBLE / UV VISIBLE

 • دو شاخه را به پريز ارت دار وصل نمائيد .
 • دستگاه را روشن نموده و به مدت 20 دقيقه در حالت روشن نگهداريد .
 • طول موج دلخواه را توسط كليد   پايين و   بالا تنظيم نمائيد .
 • لامپ دترپوم را براي طول موج UV روشن نمائيد ( مدل هاي UV).
 • توسط كليد Mode يكي از حالات ABSORBANCE . TRANSMITTANCE يا CONCENTRATION را انتخاب نمائيد .
 • بلانك را در جايگاه كووت قرار دهيد .
 • در جايگانه نمونه را بسته و دكمه OABS/100% را فشار دهيد تا دستگاه 100%T 000A را نشان دهد .
 • محلول استاندارد را در جايگاه كووت قرار دهيد .
 • توسط كليد MODE به حالت CONCENTRATION برويد .

10- غلظت استاندارد را توسط كليد هاي INC , DES وارد كرده و سپس دكمه ENT را فشار دهيد تا مقدار اين غلظت وارد حافظه شود .

11- نمونه را داخل جايگاه كووت قرار داده و غلظت نمونه را ياداشت نمائيد .

12- فاكتور را توسط كليپ هاي INC , DEC به حالت FACTOR وارد كرده و سپس ENT را براي وارد شدن به حافظه فشار دهيد .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.