دستگاه سل كانتر mindray 55oo

شروع به كار دستگاه سل كانتر mindray 55oo

 • كليد power سمت چپ دستگاه را مي زنيم .
 • كليد power روي دستگاه را فشار مي دهيم و صبر مي كنيم تا دستگاه فعال شود .
 • به محض نمايان شدن صفحه اصلي ، در مستطيل هاي مربوطه به ترتيب ابتدا Name و سپس pass word را وارد نمائيد .
 • شستشوي روزانه دستگاه
 • با زدن منوي count صفحه اصلي وارد برنامه خوانش شويد .
 • گزينه wonk list پايين صحفحه را كليك نمائيد و مشخصات بمار را بر حسب نام و نام خانوادگي سن و شماره پذيرش وارد نمائيد .
 • ويال خون ميكس شده را (حداقل 2 دقيقه ) در زير سمپلر دستگاه قرار دهيد .
 • پدال بنفش رنگ پشت سمپلر را به داخل فشار دهيد و ويال نمونه را نگه داريد .
 • نمونه بيمار را تا زمان شنيدن صداي بوق نگه داريد .

10- پرينت بيمار را برداشته و در صو رت مشاهده موارد ذيل لام نمونه كشيده شود .

10- 1موارد WBC پائين تر از 3500 و يا بالاتر از 13000

10-2- هموگلوبين كمتر از 10g/dl

10-3- منويست بيش از 12%

10-4- ائوزينوفيل بزرگسالان بيش از 4% و كودكان بيش از 10%

10-5- mcv كمتر از 73 فمتوليتر

10-6- لام ها همراه با علامت سوال left. To. shilt

10-7- پلاكت كمتر از 100 هزار و بالاي 100 هزار در ميليمتر مکعب

 

11- ليست log book دستگاه را تکميل نماييد نمائيد .

پيش فرايند قبل از شروع به کار دستگاه سل کانتر

هر روز شمارش زمينه يا Back ground دستگاه ارزيابي و در صورت امکان ثبت و نگهداري شود .بطور معمول شمارش زمينه هر دستگاه در کاتالوگ مربوطه آمده است ولي مقادير قابل قبول سازمان جهاني بهداشت به شرح زير مي باشند :

RBC :   <0/03 x 1012/l

WBC : <0/04 x 109 / l

Haemoglobin : <0/2g/dl

Platelets : <5 x 109 /l

 

هدف شستشو روزانه دستگاه mindray :

تذكر : در ابتداي هر سيكل كاري مي بايست شستشو روزانه داده شده و سپس اقدام به قرائت نمونه ها گردد.

1) منوي اصلي دستگاه گزينه service را باز كنيد .

2) گزينه over .all را انتخاب كنيد .

3) به صورت يك روز در ميان از برنامه هاي clean .all و Dip . cleanser استفاده نمائيد.

4- در پايان عمليات فوق را در ليست شستشو ثبت نمائيد .

– منوي اصلي گزينه count را انتخاب نمائيد .

نحوه گزارش اندکس های خون شناسی

 

2-گزينه clean را از پائين صفحه انتخاب كنيد .

3-عمليات فوق را يك بار ديگر امتحان كنيد .

4-به صفحه اصلي برگرديد .

5-گزينه service را كليك كنيد .

6-از منوي clean گزينه Remove . bubble را انتخاب نمائيد .

 

هدف شستشوي هفتگي دستگاه mindray :

 • از صفحه اصلي گزينه service را انتخاب نمائيد .
 • از گزينه main ten ance پنجره probe . cleanser گزينه five bath را انتخاب نمائيد .
 • در پوش دستگاه را بالا برده و در قسمت سمت چپ دستگاه در پوش كانال هموگلوبين و B.C را برداريد .
 • از محلول probe . cleanser موجود در بخش مقدار 1/5cc در هر يك از دو قسمت فوق تخليه نمائيد
 • در پوش محفظه priman سمت راست دستگاه را برداريد .
 • از محلول probe cleanser مقدار 1/5cc در محفظه شيشه اي primax تخليه نمائيد .
 • درپوش قسمت هاي Baso , Diff را برداريد .
 • ميزان 8cc از محلول probe . cleanser را داخل آن تخليه نمائيد ( در حالتيكه سوزن سرنگ به حالت 90 درجه خم شده باشد )
 • لازم به ذكر است بهتر است جهت ريختن محلولهاي فوق از سرنگ 2cc استفاده نمائيد .

10- در پايان نحوه عمليات در ليست شستشو ثبت گردد .

 

هدف كنترل كيفي روزانه دستگاه mindray

 • نمونه هاي كنترل موجود را از يخچال خارج نموده و حداقل به مدت 2 دقيقه ميكس نمائيد .
 • نمونه ها را همانند يك نمونه بيمار به دستگاه بدهيد .
 • اطلاعات خوانده شده را جهت رسم گراف در برنامه كنترل كيفي دستي يا كامپيوتري وارد نمائيد .
 • نمونه هاي كنترل را مجددا به يخچال برگردانيد .
 • عمليات فوق مي بايست در شروع هر روز كاري انجام شود .

هدف كنترل كيفي هفتگي دستگاه mindray

 • در ابتداي هر هفته كاري تعداد 5 نمونه مريض نرمال را جهت خوانش به دستگاه بدهيد .
 • اطلاعات را داخل ليست n وارد نمائيد .
 • نمونه ها را داخل يخچال بگذاريد . نمونها را با در بسته در يخچال 8-4 نگهداري مي كنيم .
 • فرداي آن روز مجددا نمونه هاي فوق را پس از مخلوط نمودن به دستگاه بدهيد .
 • اطلاعات را در ليست n وارد نمائيد .
 • اطلاعات ليست را جهت محاسبه در سيستم کنترل کيفي رايانه مرکزي بخش وارد نماييد
 • صحت تست t . Britin را كنترل نمائيد ( اعداد فوق مي بايست كمتر 78 مي باشد) .
 • اگر اعداد بالاتر از 78/2 بود شروع به بررسي مي كنيم
 • در صورت خروج از کاليبر اقدام به کاليبراسين دستي نماييد در غير اين صورت با شرکت پشتيبان تماس بگيريد

 

پيش از آناليز:

شامل شناسايي بيمار، استراحت بيـمار پيـش از نمونه گيري، نبستن گارو بيـش از يک دقيقه ، ملايم کشـيدن پيستون سرنگ ، ميزان مناسب ضد انعقاد مناسب، خون کافي ، مخلوط نمودن خون با ضد انعقاد به مدت کافي،عدم ماندن نمونه براي مدت طولاني (بيش از 2 الي 3ساعت در اتاق و يکروز در يخچال 4 درجه) ،رولر شدن نمونه ها به مدت کافي قبل از آزمايش ، تهيـه گسترش مناسب در اسرع وقت ، رنگهاي هماتولوژي کنترل شده، رنگ آميزي مناسب و استاندارد گسترش

آناليز :

شامل روشهاي آزمايش استاندارد و کنترل کيفيت آزمايشات ، دستگاهها ،ابزارآلات و مواد مصرفي

پس از آناليز:

شامل ثبت و بايگاني نتايج صحيح و دقيق و به موقع و کامل در دفاتر و کامپيوتر،چک مجدد از نظر وجود احتمال خطا

کنترل کيفيت در آزمايشگاه خونشناسي

کنترل صحت روزانه

ارتباط لام خون محيطي و شمارش سلولها با وضعيت بيمار Correlation Check

خون کنترلي و تهيه چارت Control sample

Duplicate test

Check test   يا تست بازبيني

Daily Mean

Delta test (عدم تفاوت زياد مقادير پارامترهاي خوني يک فرد در دو بار نمونه دادن يا دو نوبت مراجعه)

تصديق کاليبراسيون هفتگي

Calibration stability Or Britin formula Or gusset test Or Ttest

تضمين کيفيت ماهيانه

کنترل دقت سل کانتر

کنترل کيفيت کيتها و ريجنتها و تاريخ مصرف و موجودي انبار

کنترل کيفيت رنگ آميزي لام خون محيطي (رومانوفسکي و حياتي)

کنترل کيفيت شمارش افتراقي پرسنل

کنترل کيفيت ESR

تضمين کيفيت هر شش ماه يکبار

کنترل دستگاه با روشهاي مرجع

کنترل کيفيت اسپکتروفتومتر، ميکروهماتوکريت سانتريفيوژ

کنترل کيفيت ملانژورها و سمپلرها

تصديق کاليبراسيون Calibration stability

Britin formula Or gusset test Or Ttest

5 نمونه روز قبل را که در يخچال 4 درجه نگهداري شده روز بعد به دستگاه ميدهيم با استفاده فرمول Tn و SDرا محاسبه ميکنيم Tn نبايستي از عدد بحراني 2.78 بيشتر باشد. در اينصورت دستگاه از ديروز تا به امروز. Stability لازم را ندارد.

توصيه شده هرهفته يکبار اينکار انجام شود ولي بنظر من هر روز ضرورت دارد.

تصحيح فاکتور دستگاه

سه نمونه با مقادير بالا ،متوسط و پايين.Hb,Hct انتخاب مي نماييم

هرنمونه را 5 بار با روش درابکين (با استاندارد!) و ميکروهماتوکريت انجام ميدهيم.

براي هريک CF را حساب مي نماييم

دستگاهي – دستي

Correction Factor =——————–

دستگاهي

CF = CF1+CF2+CF3

البته بايستي هماتوکريت را 1 الي 3 درصد کمتر از روش دستي تنظيم نمود.

 

هدف : نگهداري دستگاه Mindray :

 • در ابتداي هر شيفت كاري شستشو روزانه انجام پذيرد .
 • در ابتداي يا انتهاي هر هفته شستشوي هفتگي انجام شود .
 • از دادن نمونه هاي حاوي لخته هاي ريز يا با حجم بيش از 2cc در ويال مربوطه خود داري شود.
 • قسمت SRV دستگاه تا زمان مشاهده هر گونه Error باز و يا شستشو نشود .

نمونه مورد نياز :

1-1.5cc خون كامل همراه با ويال EDTA دار .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.