دستگاه فيلم فتومتر jenway

روش كار :

 • شير كپسول گاز را باز نمائيد .
 • دكمه power جلوي دستگاه را فشار دهيد .
 • دكمه lignition را پائين نگه داشته و تا زمان روشن شدن دستگاه آنرا پايين نگه داريد.
 • اگر زمان روشن شدن شعله بين2-1 دقيقه طول كشيد با چرخش پيچ fuel ميزان فشار گاز را تنظيم نمائيد تا شعله روشن شود.
 • بعد ازروشن شدن شعله شلنگ سمپلر دستگاه را داخل ظرف آب مقطر قرار دهيد .
 • با چرخش پيچ blank عدد مانيتور را بر روي صفر تنظيم نمائيد .
 • پيچ فيلتر را بر روي فيلتر سديم Na تنظيم نمائيد .
 • پيچ coarse را بر روي درجه (॥) آن قرار دهيد .
 • ويال استاندارد را زير شلنگ سلمپر قرار دهيد ( استاندارد را با دقت 100/1 با آب مقطر تهيه نمائيد .

10- به محض ثابت شدن عدد خوانده شده آن را به كمك چرخاندن پيچ fine به طرفين بر روي عدد 140 تنظيم نمائيد .

11- نمونه مريض را هم به نسبت 100/1 رقيق نمائيد .

12- نمونه مريض را مطابق استاندارد اصلي به دستگاه بدهيد .

13- جهت خوانش پتاسيم مجددا فيلم را آب مقطر صفر نمائيد .

14- توسط پيچ d .p يك رقم اعشار به عدد مانيتور اضافه نمائيد .

15- پيچ فيلتر آن را بر روي فيلتر پتاسيم K قرار دهيد .

16- ويال استاندارد داخلي را زير شلنگ سلمپر قرار داده و صبر نمائيد تا عدد آن ثابت شود .

17- توسط پيچ fine عدد آن را برروي   5.0   تنظيم نمائيد .

18- نمونه هاي مورد نظر را به همين طريق قرائت نمائيد .

 

هدف خاموش كردن دستگاه فيلم فيلم فتو متر jenwey

 • ويال آي مقطر را در زير شلنگ سمپلر قرار دهيد .
 • كليد power جلوي دستگاه را خاموش نمائيد.
 • شير كپسول گاز را ببنديد .
 • کاور دستگاه را بکشيد.
 • عمليات كار را در برگ log book دستگاه ثبت نماييد

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.