دستگاه coa tron

شروع به كار دستگاه coa tron :

  • با زدن دكمه on روي دستگاه آن را روشن نمائيد .
  • تا زمان سبز شدن كليد بالاي دستگاه صبر كنيد .
  • از صفحه منوي اصلي گزينه Analyze را با فشار دادن دكمه شماره 1 انتخاب نمائيد .
  • از صفحه باز شده توسط فلش هاي بالابرنده و پائين برنده آبي رنگ تست pt يا ptt را انتخاب نمائيد .
  • دكمه اينتر پائين صفحه كليد را دو مرتبه پشت سر هم فشار دهيد .
  • براي تست pt براي هر نمونه بيمار 100 لاندا محلول pt را داخل كوتهاي مخصوص ريخته و در رديف بالاي دستگاه جهت رسيدن به دما قرار دهيد .
  • 20 لاندا از سرم بيمار را در كوت مخصوص ريخته و در رديف قسمت پائين دستگاه قرار دهيد .
  • دكمه تايمر (عدد شماره1 ) را فشار دهيد .
  • به مدت 5 دقيقه زمان بگيريد .

10-بعد از زمان فوق تايمر را قطع نمائيد. (با فشار دادن مجدد )

11-كوت نمونه بيمار را در جايگاه مخصوص خوانش (رديف تكي دست راست دستگاه ) قرار دهيد .

12- دكمه صفر را جهت فعال نمودن فشار دهيد .

13- 50 لاندا محلول pt را از كوت هاي بالا دستگاه برداشته و داخل كوتهاي بيماران با فشار تخليه نمائيد . (شوت نمائيد )

14- پرينت دستگاه را روشن نمائيد .

15- بعد از حدود 1 دقيقه جواب آماده است .

16- جوابهاي بيمار را در دفتر مربوطه ثبت نمائيد .

17- براي تست ptt مي بايست دستگاه را طبق دستور بالا روي قسمت ptt تنظيم نمائيد .

18- ابتدا 100لاندا كلريد سديم را در كوت مخصوص ريخته و در جايگاه بالاي رديف سمت چپ جهت رسيدن به دماي قرار دهيد .

19- 50 لاندا سرم بيمار را به همراه 50 لاندا محلول ترومبوپلاستين در كوت مخصوص مخلوط نمائيد و در قسمت پائين رديف سمت چپ قرار دهيد .

20- سپس دكمه تايمر(عدد شماره 1 ) را فشار دهيد .

21- به مدت زمان 3 دقيقه زمان بگيريد .

22- سپس بعد از اتمام زمان تايمر را با فشار مجدد قطع نمائيد .

23- كوت بيمار را در جايگاه خوانش خانه هاي سمت راست دستگاه قرار دهيد .

24- دكمه صفر را جهت فعال نمودن دستگاه فشار دهيد .

25- 50 لاندا از محلول كليريد كلسيم برداشته و داخل كوت بيمار شوت نمائيد .

26-پرينت بيمار را برداريد

27- جواب را در دفتر مربوطه ثبت نماييد

27- دستگاه را بازدن دكمه off خاموش نمائيد .

28- log book دستگاه را كامل نمائيد .

کنترل کيفي

1- کنترل کيفي داخلي هر روز انجام شود

2- توسط فرد با تجربه تفسير شود Shift,trend,out of contol

3- نگهداري دستگاه و کيت مطابق بروشور سازنده

QC

4- مطابق بروشور SOP

5- و هر ماه يکبار نتايج و تغييرات longterm ديده شود

6- شماره ساخت و تاريخ انقضا و تاريخي که معرف باز شده را ثبت نمود طوريکه براي هر تست قابل رديابي باشد

7- در هر ران کاري کنترل نرمال و غير نرمال گذاشته شود( غير نرمال به تغييرات حساستر است)

8- در شروع هر شيفت کاري و در آزمايشگاههاي شلوغ هر 40 تست

9- در صورتيکه کنترل آب شده نميتوان آن را فريز و دوباره استفاده کرد مگر به توصيه سازنده

براي رسم منحني

1- طي9 ران و طي 3 روز کنترل را قرائت و ميانگين گرفته شود

2- SD قبلي استفاده شود

3- هر ماه SD محاسبه شود

4- هر چند وقت يکبار ميانگين را با داده هاي جديد محاسبه کرد

ملاحظات :

* پلاسما نبايد بيشتر از 10 دقيقه در 37 درجه Prewarm شود

* کلريد کلسيم گرم شده در پايان روز دور ريخته شود و دوباره استفاده نشود

* آب مقطر گريد 1 براي معرف استفاده شود

* در مورد APTT زمان تماس معرف و پلاسما مهم است

* لوله شيشه اي باشد و در 37 درجه Prewarm شود

* ترومبوپلاستين نبايد بيشتر از يک ساعت در گرما بماند

* حرکت لوله براي قرائت به شکل سه تکان 90 درجه اي در هر 5 ثانيه باشد

* آزمايش هر بيمار دوپليکيت گذاشته شود

* تفاوت آنها نبايد از 10% ميانگينشان بيشتر باشد در غير اينصورت خطاي تصادفي است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.