دیدینیوم

دیدینیوم یک مژک دار گوشت خوار است.اندامی کروی شکلی با قطر ۱۵۰μm دارد که دو دسته مژه حول آن را فرا گرفته اند: انتهای جلویی آن به غیر از یک برامدگی پوزه مانند مسطح است. دیدینیوم مژک هایش را به طور همزمان به هم زده و بدینوسیله با سرعت بالایی در آب شنا می کند. زمانی که به طعمه مناسبی برخورد می کند که معمولا یک نوع تک یاخته دیگر مثل پارامسیوم ) Paramecium ( است تعداد بی شماری از دارت های بی حس کننده ریز را از قسمت پوزه مانند آزاد می کند. دیدینیوم مانند یک توپ توخالی واژگون می شود تا سلول دیگری که به اندازه خودش است را فرا گیرد، و بدین طریق به پارامسیوم می چسبد و آن را می بلعد. اکثر این رفتارهای پیچیده – شنا کردن و سپس فلج کردن و گرفتن طعمه – بوسیله ساختارهای سیتواسکلتال ( cytoskeletal ) انجام می شود که در زیر غشای پلاسما قرار دارند. برای مثال در این غشای سلولی، دسته های موازی میکروتیوبل هایی قرار دارد که مرکز هر مژک را تشکیل می دهند و این امکان را به  آن می دهد که ضربه وارد کرده وحرکت کند.
دیدینیوم:didinum مژه دار  هستند دیدینیوم حدود ۳۰۰۰ مژه دارد. انها هتروتروف هستن. فقط یک نوع شکار دارن و اون شکار چیزی نیست جز پارامسی معروف! وقتی یک دیدینیوم به یک پارامسی می رسد خارهای سمی (تریکوسیست) ها رو به پارامسی فرو می کند! و به ان نزدیک میشود تا ان رو فرابگیرد! با وجود اینکه پارامسی طعمه ی بزرگی می باشد فقط چند ساعت بعد آماده شکار بعدی میشود! دیدینیوم مثل بقیه ی مژه دارها هم تولید مثل جنسی و هم غیر جنسی داره!

خرس آبی یا دیدینیوم دیدینیوم انگل دیدینیوم
Kingdom:protista
Subkingdom:protozoa
Phylum:cilliophora
Class:oligohymenophora
Subclass:hymenostomatia
Order:hymenostomatida
Suborder:peniculina
Didinum

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *