دیسکهای مورد استفاده در آزمایش تعیین حساسیت باکتری نسبت به آنتی بیوتیکها

دیس

در مواردی که استافیلوک از نمونه جدا گردد.

پنی سیلین (p) اکزاسیلین ( OX ) سفا لوتین ( CF ) یا سفالکسین ( CN ) اریترومایسین ( E ) کوتریموکسازول ( SXT ) جنتامایسین ( GM ) سیپروفلوکساسین (CP ) , درموارد پیدایش مقاومت میتوان ار دیسکهای ونکومایسین(VA کلیندامایسین (CC ) نسل سوم سفالوسپورینها مانند سفوتاکسیم (CTX ) یا سفتی زوکسیم ( CT )

در مواردی که استافیلوکوک از ادرار جدا میگردد:

آمپی سیلین (AM ) نیتروفورانتوئین (FM ) کوتریموکسازول ( SXT ) سفالوکسین یا سفالوتین جنتامایسین نورفلوکساسین ( NOR ) اگزاسیلین ( در 35 درجه )

تبصره : استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین یا اگزاسیلین نسبت به تمام آنتی بیوتیکها ی بتالاکتام ماکرولیدها , سفالوسپورینها و …… مقاوم میباشد . وفقط به دیسک وانکومایسین حساس است .

در مواردی که استروپتوکوک از نمونه جدا گردد :

پنی سیلین G یا آمپی سیلین ( AM ) اریترومایسین- سفالکسین یا سفالوتین کوتریموکسازول -تتراسایکلین ( TE ) .

درموارد مشاهده مقاومت میتوان از دیسکهای وانکومایسین , کلیندامایسین , سیپروفلوکسا سین و نسل سوم سفالوسپورینها مانند سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم استفاده کرد .

در مواردی که استرپتوکوک از نمونه ادرار جدا گردد :

01.آمپی سیلین 2. نیتروفورانتوئین 3. کوتریموکسازول 4. تتراسایلین 5. سفالکسین یا سفالوتین

تبصره :
1- باید توجه نمودکه درمواردی که استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه Aازنمونه جدا شود بنزیل پنی سیلین داروی انتخابی است ونیازی به آزمایش تعیین حساسیت نمی باشد چون هنوز باکتری مقاوم به پنی سیلین گزارش نشده است .

2.درموارد عفونت های استرپتوکوکی بخصوص گروه AوB نباید از دیسک جنتامایسین استفاده نمود چون برای جداسازی این باکتریها از فلورنرمال به محیط کشت جنتامایسین اضافه میشود وباکتری نسبت به این آنتی بیوتیک مقاوم می باشد. .

در مواردی که اشریشیا کلی , پروتئوس , کلبسیلا و … از خون وترشحات جدا گردد:

1.آمپی سیلین 2. کوتریموکسازول 3.سفا لکسین یا سفالوتین 4. جنتامایسین

5. آمیکاسین 6. تتراسیکلین 7. سیپروفلوکساسین 8. سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم

9. کاربنی سیلین یا پیپراسیلین یا تیکارسیلین

درمواردی که باکتریهای فوق از نمونه ادرار جدا گردند:

آمپی سیلین نالیدکسیک اسید (NA ) نیتروفورانتوئین ( ( FM

کوتریموکسازول سفالکسین یا سفالوتین تتراسا یکلین جنتامایسین

آمیکاسین نورفلوکساسین سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم

درمواردی که اشریشیاکلی بیماریزا از نمونه مدفوع جدا گردد:

1.کوتریموکسازول 2. سفالکسین یا سفالوتین 3. فورازولیدون (FR )

4. جنتامایسین 5. آمیکاسین 6. تتراسیکلین 7. نورفلوکساسین 8. نالیدکسیک اسید 9. آمپی سیلین

تبصره : درمواردی که باکتری فوق از کشت مدفوع اطفال جدا گردد بعلت عدم تجویز تتراسیکلین در سنین کودکی استفاده ازدیسک مزبور در آزمایش تعیین حساسیت لزومی ندارد .

درمواردی که شیگلا از نمونه بیمار جدا گردد :

1.آمپی سیلین 2. کوتریموکسازول 3. تتراسیکلین 4. نالیدکسیک اسید

5. نورفلوکساسین 6. سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم

درمواردی که سالمونلا از نمونه جدا گردد :

1.آمپی سیلین 2. کوتریموکسازول 3. کلرامفنیکل 4. سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم 5. سیپروفلوکساسیم 6. جنتامایسین

درمواردی که سودوموناس و دیگر باکتریهای غیرتخمیری از نمونه جدا گردند :

جنتامایسین یا توبرامایسین (NN ) آمیکاسین کاربنی سیلین – تیکارسیلین یا پیپراسیلین – سفتا زیدیم – سفتی زوکسیم – سیپروفلوکساسین

در مواردی که این باکتریها از نمونه ادرار جدا گردند :

1.جنتامایسین 2. آمیکاسین 3. کاربنی سیلین 4. تیکارسیلین یا پیپراسیلین 5. سفتازیدیم 6. سفتی زوکسیم 7. نورفلوکساسین

در مواردی که نیسریا گنوره از نمونه جدا گردد :

1.پنی سیلین G 2. سفوتاکسیم یا سفتیزوکسیم 3. تتراسیکلین 4. اسپکتینومایسین 5. سیپروفلوکساسین

در مواردی که هموفیلوس از نمونه جدا گردد:

1.آمپی سیلین 2. کوتریموکسازول 3. تتراسیکلین 4. ریفامپین 5. سفتی زوکسیم 6. سیپروفلوکساسین

درمواردی که بروسلا از نمونه جدا گردد:

1. تتراسیکلین 2. استرپتومایسین 3. ریفامپین 4. جنتامایسین 5. کوتریموکسازول 6. سفتی زوکسیم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.