دی سيكلومين (عوارض،نحوه مصرف)

اثرات و عوارض مصرف دی سيكلومين,نحوه مصرف و خوردن دی سيكلومين,فواید داروی دی سيكلومين,درمان با دی سيكلومين,دوز مصرفی دی سيكلومين,موارد کاربرد دی سيكلومين,خطرات دی سيكلومين

دی سيكلومين     Dicyclomine HCl

اشكال دارويي     Coated Tab: 10mg
Elexir: 10mg/5ml
Inj: 20mg/2ml

موارد و مقدار مصرف :
اسپاسم گوارشي مخصوصاً همراه با سندرم روده تحريك پذير
بزرگسالان: mg20-10 سه يا چهار بار در روز تجويز مي شود و در نوبتهاي بعدي مي توان اين مقدار را به حداكثر mg40 چهار بار در روز افزايش داد.
كودكان 6 ماه تا 2 سال: mg10-5 سه يا چهاربار در روز تجويز ميشود ازmg40 در روزنبايد بيشترشود.
كودكان 2 تا 12 سال: mg10 سه بار در روز تجويز مي شود.
دي سيکلومين ممکن است به صورت داخل عضلاني با دوز mg20 در مواردي که تجويز خوراکي امکان ندارد تزريق شود ولي نبايد بيشتر از 1 تا 2 روز طول بکشد.
موارد منع مصرف و احتياط :
دي سيكلومين در نوزادان كمتر از 6 ماه منع مصرف دارد.
جهت اطلاع از ساير موارد به تك نگار آتروپين مراجعه كنيد.