راحت نشستن

راحت نشستن | غذاهاي کودکان
در روزهاي نخست  ،کودک را روي دامان خود بنشانيد ، به او پيشبند ببنديد و دستمالي هم در دست خود داشته باشيد و او را روي پاي خود محم نگه داريد تا احساس امنيت کند .
هنگامي که هم شما و هم کودک در مورد غذا دادن احساس اطمينان و امنيت بيشتري کرديد  ،از اين پس مي توانيد او را روي صندلي مخصوص غذا خري کودک يا صندلي قابل حمل در اتومبيل بنشانيد . اين صندلي ها کمربندهايي دارند که به کودک بسته مي شوند و او را محکم نگه مي دارند تا امنيت بيشتري داشته باشد .بيشتر کودکان تا شش ماهگي يا حتي بيشتر ، نمي توانند روي صندلي غذا خوري مخصوص کودک بنشينند .