رانيتيدين (عوارض،نحوه مصرف)

اثرات و عوارض مصرف رانيتيدين,نحوه مصرف و خوردن رانيتيدين,فواید داروی رانيتيدين,درمان با رانيتيدين,دوز مصرفی رانيتيدين,موارد کاربرد رانيتيدين,خطرات رانيتيدين

رانيتيدين    Ranitidine HCI

اشكال دارويي     F.C. Tab: 150mg
Inj: 50mg/2ml

موارد و مقدار مصرف :
زخم دوازدهه
درمان كوتاه مدت زخم فعال دوازهه: mg150 خوراكي دو بار در روز تجويز مي شود. رژيم ديگر تجويز mg300 رانيتيدين خوراكي يك بار در روز هنگام خواب است.
درمان نگهدارنده: mg150 هنگام خواب است.
حالتهاي مرضي ترشح زياد از حد اسيد معده
mg150 خوراكي دو بار در روز تجويز مي شود ممكن است به دوزهاي بيشتري هم نياز باشد. تا مقدار g 6 در روز هم استفاده شده است.
زخم خوش خيم معده و بازگشت محتويات معده به مري
mg150 دو بار در روز تجويز مي شود.
تزريقي: دوز معمول تزريق عضلاني mg50 (ml2) هر 6 تا 8 ساعت است (احتياج به رقيق كردن نيست) دوز تزريق وريدي mg50 (ml2) هر 6 تا 8 ساعت است. براي تزريق وريدي دارو بايد رقيق شود تا به حجم ml20 برسد و در مدت بيشتر از 5 دقيقه تزريق شود.
انفوزيون متناوب وريدي: رانيتيدين تزريقي را به محلول دكستروز تزريقي 5 درصد و يا ساير محلولهاي تزريقي سازگار اضافه كرده و با سرعت mg25/6 در ساعت انفوزيون مي كنند (به عنوان مثال mg150 (ml6) رانيتيدين در ml7/10 در ساعت تزريق مي شود)
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو منع مصرف دارد.
در صورت نقص عملكرد كبد يا كليه با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
درگروه B حاملگي قراردارد. در شيرمادرترشح ميشود و دردوران شيردهي بايد با احتياط تجويز شود.
تداخلات مهم :
رانيتيدين با شدت كمتري باعث مهار سيتوكروم P450 مي شود و تاثير و همچنين سيگار كشيدن چنداني روي متابوليسم ساير داروها ندارد.
فراهمي زيستي اين دارو در صورت مصرف همزمان با آنتي اسيدها ممكن است كاهش يابد.
عوارض جانبي :
عوارض اين دارو مانند سايمتيدين است ولي عارضه ناتواني جنسي و ژينكومايستي كمتري ايجاد ميكند.

توصيه ها :
در نارسايي كليه دوز دارو بايد نصف شود.
آنتي اسيدها با فاصله 2 ساعت قبل يا بعد از مصرف اين دارو مصرف شوند.
در بيماران دياليزي شروع مصرف دوز روزانه بايد بعد از خاتمه همودياليز باشد.
درمان دراز مدت با رانيتيدين ممكن است باعث كمبود ويتامين B12 شود.
بيمار نبايد سيگار بكشد.
بيمار بايد در صورت بروز زردي كه از علائم سميت كبدي است بلافاصله به پزشك مراجعه كند.
شرايط نگهداري :
قرص هاي رانيتيدين بايد در درجه حرارت 5 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شوند.