رنگ آميزي سيتوشيمي (Cytochemical staining)

رنگ آميزي Cytochemical هموسيدرين در آسپيره‌هاي مغز استخوان به وسيله واكنش Prussian blue، قطعي‌ترين آزمايش براي بررسي وضعيت آهن مي‌باشد. اين آزمايش به عنوان استاندارد طلايي (Gold standard) پذيرفته شده است.