رنگ امیزی زیل نلسون

رنگ امیزی زیل نلسون
این نوع رنگ امیزی جهت شناسایی و تشخیص مایکوباکتریوم ها بکار  میرود.باکتریها در این رنگ امیزی بطور یکنواخت رنگ نگرفته و بصورت باسیلهایی دانه دار و قرمز رنگ یا اشکال دو قطبی قابل مشاهده خواهند بود.

مواد لازم برای تهیه رنگ

کربول فوشین زیل نلسون
مواد لازم
فوشین بازی:0.3 گرم
اتانول 95 درصد:10 سی سی
فنل ذوب شده:5 سی سی
اب مقطر:95 سی سی

نحوه تهیه
تهیه محلول A:
فوشین را با الکل مخلوط کنید و خوب هم بزنید
تهیه محلول B:
فنل ذوب شده را با اب مقطر مخلوط کنید و خوب هم بزنید

حال محلول A و B را کاملا باهم مخلوط کرده و در شیشه درب دار نگهداری کنید

اسید الکل
مواد لازم
اسید کلریدریک غلیظ:3 سی سی
اتانول 95 درصد:97 سی سی
ایندو را کاملا باهم مخلوط کرده و در شیشه درب دار نگهداری کنید

متیلن بلو
مواد لازم
متیلن بلو:0.3 گرم
اب مقطر:100 سی سی
ایندو را نیز باهم کاملا مخلوط کرده و در شیشه ی درب دار نگهداری کنید

مراحل عملی رنگ امیزی
ابتدا از نمونه مورد نظر گسترش تهیه کنید
اجازه دهید گسترس خشک شود
گسترش را با استفاده از حرارت فیکس کنید
حال رنگ فوشین را روی لام بریزید
شعله را زیر لام قرار دهید تا فوشین داغ شود(نباید بجوشد)
اجازه دهید 6 الی 8 دقیقه فوشین روی گسترش قرار بگیرد
سپس لام را با جریان ملایم اب بشویید و صبر کنید خشک شود
حال اسید الکل را به مدت 30 ثانیه روی گسترش بریزید
لام را باراب شستشو دهید
سپس بلودو متیلن را بمدت 4 دقیقه روی گسترش بریزید
سپس لام را با جریان ملایم اب شستشو دهید
اجازه دهید لام در مجاورت هوا خشک شود
حال لام را با عدسی 100 روغنی مشاهده نمایید
مایکوباکتریوم ها بصورت باسیلهای قرمز،کمی خمیده در یک زمینه ابی قابل مشاهده خواهند بود.

رنگ امیزی زیل نلسون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.