روش انتشار گرادیانت یا E.test

این روش توسط شرکتی سوئدی طراحی شده است و علت نام گذاری آن به عنوان E-test شکل بیضی مانند هاله نبود رشد می باشد. در این روش غلظت های مختلف یک ماده ضد میکروبی روی یک نوار (به صورت شیب غلظتی) تلقیح شده است (شکل ۷). در این روش پس از کشت باکتری به صورت روش انتشار از دیسک روی محیط مولر-هینتون آگار، نوارها بر روی محیط کشت قرار داده خواهند شد. مانند روش انتشار از دیسک این مر حله نیز باید در شرایط استریل انجام گیرد. نتیجه حاصل از این آزمایش نیز MIC است.در این روش عددی که در نقطه تقاطع هاله نبود رشد بیضی شکل و نوار آنتی بیوتیکی قرار دارد به عنوانMIC در نظر گرفته می شود(شکل ۷). این قسمت در آزمایشگاه انجام نمیشود.

بررسی سینرژیسم:
الف- کشت: مانند روشی که در بالا توضیح داده شده است.
ب- دیسک گذاری: در این روش نیز از چند دیسک استفاده می گردد. دیسک دو آنتی بیوتیک که مورد ارزیابی سینرژیسک قرار می گیردند باید در نزدیکی یکدیگر قرار داده شوند (حداکثر ۱۰ میلی متر). مثلا دیسک های آمپی سیلین به عنوان یک بتالاکتام در کنار دیسک توبرامایسین به عنوان یک آمینوگلیکوزید.
ج- انکوباسیون: ۱۸ ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد
د- یافته ها و تفسیر: شعاع هاله بدون رشد هر دیسک در سمتی که دور از هم باشند اندازه گیری می گردد. در صورتیکه این عدد را در دو ضرب کنید قطر هاله بدون رشد هر یک از آنتی بیوتیک ها به تنهایی به دست خواهد آمد. سپس شعاع هاله بدون رشد در سمتی که دو دیسک به هم نزدیکند به عنوان اثرات همزمان دو آنتی بیوتیک اندازه گیری می گردد. در صورتیکه این عدد نیز در دو ضرب گردد قطر هاله بدون رشد با اثر همزمان دو آنتی بیوتیک به دست خواهد آمد. در صورتیکه قطر هاله بدون رشد در سمت نزدیک به هم از قطر هاله بدون رشد سمت دور از هم بیشتر باشد اثر سینرژیسم دو آنتی بیوتیک اثبات می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *