روش انجام آزمایش نمونه واژینال برای تشخیص انگل

آزمایش مستقیم نمونه واژینال:
در این روش بیمار به آزمایشگاه مراجعه کرده و با سواب نمونه ای از ترشحات واژینال می دهد که با سرم فیزیولوژی به صورت مستقیم بررسی میشود.

آزمایش نمونه سانتریفوژ شده
سواب که درون سرم فیزیولوژی قرار داده و خارج کرده به دیواره فشار داده و سپس محلول را سانتریفوژ کرده و مایع رویی را به طور مستقیم بررسی میکنند
در این روش تاژکداران در لام مرطوب توسط حرکتشان شناسایی میشوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.