روش انجام آزمایش کومبس غیر مستقیم

روش انجام آزمایش کومبس غیر مستقیم
۲) اقدامات وابسته :
شناخت خطاهای تکنیکی وعوامل مداخله گر
۳) هدف:
به تجسس آنتـــــی بادی های غیرمنتظره و حائز اهمیت بالینی در ســـرم بیمار پرداخته میشود،دراین حالت گلبول های قرمز با آنتی ژن های شناخته با سرم بیمار در محیط آزمایشگاه مجاور شده و چنانچه سرم حاوی آنتی بادی هایی علیه یک یا چند آنتی ژن باشد گلبولهای قرمز در محیط آزمایشگاه حساس شده و از طریق آزمون کومبس غیر مستقیم بوجود آنتی بادی پی میبریم
۴)کاربرد:
۱-۴-تجسس آنتی بادی ها Antibody Detection
۲-۴-شناسایی هویت Antibody identification
۳-۴-آنتی بادیها و گروه بندی برخی از آنتی ژن های گروه خونی که با فاز کومبس غیر مستقیم مشخص میشوند
۴-۴-کراس مچ در واقع نوعی آزمون کومبس غیر مستقیم است که در آن سرم بیمار با گلبولهای قرمز اهدا کننده مجاور شده و هدف آن تشخیص آنتی بادی های بیمار است که قادرانه گلبولهای اهدا کننده را در لوله آزمایش آگلوتینه، همولیز کرده و یا سبب آغشتگی گلبولها شوند .
۵)صلاحیت و شایستگی :
تست کومبس غیر مستقیم توسط پرسنل بخش بانک خون که دارای صلاحیت علمی و تجربی هستند صورت میگیرد .
۶) نمونه:
استفاده از سرم بیمار برای انجام تست
۷) تجهیزات مواد لازم و آماده سازی های مورد نیاز:
۱-۷- آنتی هیومن گلبولین گسترده طیف یا تک اختصاصی با محتوای آنتی IgG
۲-۷- سرم بیمار
۳-۷- گلبولهای O+ بصورت پولد سل pooled cell تجارتی یاتهیه شده در آزمایشگاه
۴-۷- سروفیوژ
۵-۷- سرم فیزیولوژی

۸)نکات ایمنی :
استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار
۹)مستندات:
۱-۹-بر چسب یا لیبل روی نمونه ارسالی حاوی مشخصات کامل بیمارو در ج شماره روی تمام لوله ها

۱۰)کنترل کیفی:
۱-۱۰- بررسی تعین هویت آنتی کر، سرم بیمار با گلبولهای پانل که دارای آنتی ژن های مهم بالینی بصورت تفکیک شده است در حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد مجاورشده و واکنش بصورت مستقیم و با فاز AHG قرائت میشود.
۱۱)روش اجرایی:
۱-۱۱- ابتدا سوسپانسیون ۵-۳ درصد از ۳-۲ نمونه گلبول قرمز O+ تهیه وسپس آزمایش کومبس غیر مستقیم صورت میگیرد و اگر منفی بود مورد استفاده قرار میگیرد .
۲-۱۱- مقدار ۱/۰ سی سی ا زمحلو ل های مزبور را جداگانه در لوله آزمایش ریخته و به هریک ۱/۰ سی سی سرم بیمار اضافه و سپس لوله ها را ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گرادقرار میدهیم.
۳-۱۱-با دور ۳۰۰۰ در دقیقه به مدت ۳۰ ثانیه سروفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون و همولیز بررسی میشود.
۴-۱۱-در صورت واکنش منفی ۴-۳ باسرم فیزیولوژی شستشو داده و در مرحله آخر با واژگون کردن لوله روی پارچه تمیز آخرین قطره سرم فیزیولوژی را خارج مینمائیم.
۵-۱۱-سپس دو قطره AHG اضافه ولوله را سروفیوژ میکنیم و مجدداً از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم و در صورت منفی بودن بامیکروسکوپ بررسی مینماییم .
۶-۱۱- در صورت منفی بودن یک قطره گلبول حساس شده به آن اضافه میکنیم (چک سل ) سپس سروفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی میشود.
وجود آگلوتیناسیون به مفهوم نتیجه منفی تست کومبس غیر مستقیم است و عدم وجود آگلوتیناسیون در این مرحله بعلت بی خاصیت بودن AHG می باشدو باید تکرار شود.
۱۲) محدودیت ها عوامل مداخله گر:
۱-۱۲-رعایت دقیق مراحل شستن قبل ا ز اضافه کردن AHG. توجه داشته باشید که تاخیر کردن ویا فاصله انداختن بین مراحل شستشو باعث جدا شدن آنتی کر ها ونتیجه منفی کاذب در آزمون خواهد شد .
۲-۱۲-از آلوده کردن قطره چکان و ویال AHG با سرم و آنتی سرم های گروه بندی جداً خوداری کنید .
۳-۱۲- درکومبس غیر مستقیم استفاده از سرم ترجیح دارد . استفاده ار پلاسما ممکن است شناسایی آن دسته از آنتی کر ها مانند
آنتی کید(Kidd) را که برای شناسایی احتیا ج به فعالیت کمپلمان دارند دچار مشکل سازد .
۴-۱۲- آلوده بودن لوله های آزمایش باذرات گردو غبار باعث مثبت شدن کاذب نتیجه تست میشود ، در این حالت آزمایش بصورت مثبت ضعیف مشاهده میشود . توجه داشته باشید که ذرات گردو غبار باعث پیدایش تجمعات کوچک گلبولهای قرمز بصورت غیر اختصاصی میشود.
۵-۱۲- نگهداری سرم فیزیولوژی از ظروف شیشه ای بعلت رهاشدن ذرات سیلیس ممکن است باعث تجمع گلبولهای قرمز
د رمراحل شستشو شد. این تجمع سلولی ناشی از ذرات سیلیس فقط در محیطی فاقد پروتئین روی میدهد .
۶-۱۲- دور تند و خارج از استاندارد سروفیوژ باعث بروز کاذب مثبت میشود . دور تند ایجاد توده فشرده گلبولی در ته لوله
میکند که به سختی جدا میشود.
۱۳) تفسیر ( علل تکرار):
۱-۱۳- عدم دقت در مراحل شستشو و تهیه سوسپانسیون
۲-۱۲- آلودگی AHG
۳-۱۲-آلودگی سرم فیزیولوژی به ذرات سیلیس ،آلودگی لوله ها به ذرات گردو غبار ، خارج استاندارد بودن دور سروفیوژ در حد دور تند یا دور کند.
۱۴)رفرانس ها ومنابع:

کنترل کیفی درخون شناسی اثر دکتر حبیب اله گل افشان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *