روش انجام کشت حلق وبینی – گوش

روش انجام کشت حلق وبینی – گوش
۱-۷- نمونه های ترشحات بینی ، حلق و  گوش عمدتاً بصورت سواپ در داخل لوله های استریل حاوی ۵/۰ سی سی سرم فیزیولوژی به آزمایشگاه میکروبشناسی ارسال میگردد .
ابتدا درکنار شعله سواپ آغشته به ترشحات بیمار را از لوله خارج کرده وتوسط آن » محیط بلاد آگار – شکلات آگار و مکانکی آگار را آغشته میکنیم سپس توسط آنسدوپلاتین استریل محیط های آغشته را ایزوله میکنیم .
۲-۷-معمولاً نمونه گیری از حلق توسط پرسنل فنی بخش میکروبشناسی در بخش انجام میگیرد .
۳-۷-  لطفاً روی پلیت، نام و نام خانوادگی یا شماره بیمار ،تاریخ و زمان انجام آزمایش نوشته شود.
۲- لطفاً داخل دفتر مخصوص کشت زخم و مایعات بدن ، نام ونام خانوادگی بیمار و نام بخش – تاریخ ساعت انجام آزمایش و نام انجام دهنده نوشته شود.
۱-۸- نحوه انجام کشت خون
۱-۱- انجام کشت خونهای (هوازی ) ۲۴ ساعته، ۴۸ ساعته ، ۷روزه و درپایان ماه از طریق چشمی بررسی و چنانچه مشکوک بودید شیشه مشکوک کشت داده شود .
۲-۱- انجام کشت خونهای اندوکاردیت ۲۴ ساعته ، ۴۸ ساعته ، ۷روزه و ۲۱ نروزه و درپایان ماه از طریق چشمی بررسی چنانچه مشکوک بودید کشت داده شود .
۳-۱- انجام کشت خونها از نظر بروسلوز ، در طی ۲۱ روز هر ۲ الی ۳ روزه یکبار باید شیشه کشت خون کاستاندا به آرامی Shake
شود طوریکه مایع حداقل یک بار روی محیط جامد را آغشته نماید سپس آنرا بطور عمودی قرارداده  و ۲۴ ساعت بعد آنرا بررسی مینمائیم .
۴-۱- انجام کشت خونهای بی هوازی : نیاز به انجام کشت نمی باشد ولی از نظر چشمی روزانه بررسی میشود اگر مشکوک بودیم لام میگیریم و بر اساس نوع میکروب روی محیط های مناسب کشت داده میشود .بهتر است بعد از ۷۲ ساعت و یک هفته آنرا کشت دهیم .
نکته : تمامی شیشه های کشت خون بمدت یک ماه در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری میشوند و بعد از یک ماه از نظر چشمی بررسی میگردند و اگر مشکوک بودیم مجدداً روی محیط های جامد کشت داده میشود در غیر اینصورت معدوم میگردد.
۵-۱- جواب کشت خون های هوازی بعد از ۴۸ و۷۲ ساعت و یک هفته گزارش میشود .
۶-۱- جواب کشت خون های بی هوازی بعد از ۷۲ ساعت و یک هفته گزارش میشود .
۷-۱- جواب کشت خون های هوازی و بی هوازی مربوط به بیماران سرپایی بعد از ۷۲ ساعت ویک هفته گزارش میشود.
۲-۸-  تجهیزات و مواد مورد نیاز :
۱-۲- محیط مکانکی آگار
۲-۲- بلاد آگار هوازی و بلاد آگار بی هوازی
۳-۲- شکلات آگار
۴-۲- شیشه کشت خون هوازی ۵۰ سی سی یا ۲۰ سی سی
۵-۲- شیشه کشت خون بی هوازی ۵۰ سی سی یا ۲۰ سی سی
۶-۲- شیشه کشت خون کاستاندا مخصوص کشت بروسلا
۷-۲-لام
۸-۲- آنسدو پلاتین
۹-۲- انکوباتور ۳۷ درجه
۱۰-۲- هود لامینار کلاس II

۳-۸- صلاحیت و شایستگی : انجام کشت خون توسط پرسنل فنی بخش میکروبشناسی انجام میگیرد
۴-۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش ۰ عینک محافظ و ماسک وانجام کشت خون در زیر هود کلاس II
۵-۸- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۵- آلوده بودن شیشه های کشت خون
۲-۵- عدم انجام کشت روی محیط های مناسب
۳-۵- آلوده بودن سطح شیشه های کشت وعدم استریل آن
۴-۵- آلوده بودن محیط های کشت

رفرانس :
۱-کتاب Bailey  &scott,s
۲-کتاب  Henry

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *