روش تعيين حجم لوپ

براي شمارش کلني‌هاي بدست آمده از کشت نمونه‌هاي بالينی بويژه ادرار به منظور تشخيص عفونت لازم است از لوپهاي استاندارد با حجم معين استفاده شود. آزمايشگاه مي‌بايست همواره از لوپهاي کاليبره جهت کشت نمونه‌‌هاي ادراري استفاده وتعداد کلني‌هاي موجود در هر ميلي‌ليتر ادرارCFU/ml) ) را گزارش نمايد.
براي بررسي  حجم لوپ  از روشهايي مانند رنگ‌سنجي و توزين استفاده مي‌شود. ساده ترين روش براي بررسي  حجم لوپ استفاده از روش رنگ‌سنجي از طريق اسپکتروفتومتر يا فتومتر به کمک مواد رنگي مانند متيلن بلو ، کريستال ويوله و اوانس بلو مي‌باشد. در اين دستورالعمل روش رنگ‌سنجي با استفاده از اوانس بلو توضيح داده شده است.در صورت استفاده از ساير مواد رنگی ، ميبايستی طول موج و جذب نوری ويژه همان ماده بکار برده شود.
ابزار و مواد مورد نياز تعيين  حجم لوپ با استفاده از ماده رنگي اوانس بلو
1-    پودر اوانس بلو (Evans Blue) .اين ماده به صورت پودر تجاري قابل‌دسترس بوده و به آساني در آب حل مي‌شود.
2-    آب مقطر
3-    لوله آزمايش
4-    پيپت يا سمپلر
5-    اسپکتروفتومتر يا فتومتر کاليبره
6-    کاغذ ميليمتري

روش انجام
1-    20mg از پودر رنگي اوانس بلو را در 10 ميلي ليترآب حل نماييد. غلظت اين محلول 0.2g/100  مي‌باشد.
2-     6 لوله آزمايش انتخاب کرده ، در لوله اول 2ml ودر هر يک از لوله‌هاي باقيمانده 1ml آب مقطر بريزيد. 20 لاندا (0.02 ml) از محلول ذخيره اوليه   (0.2g/100)برداشته در لوله اول ريخته و کاملا مخلوط نماييد. سپس 1ml از لوله اول برداشته و در لوله دوم بريزيد ، از لوله دوم ، در لوله سوم و اين عمل را تا آخر ادامه دهيد. در انتها يک ميلي ليتر از لوله ششم را برداشته و دور بريزيد . به اين ترتيب 6 محلول خواهيد داشت که رقت نهايي بدست آمده در هر يک و ميزان ماده رنگي موجود در آن بشرح زير خواهد بود.

20λاز محلول ذخيره 0.2g/100

تعیین حجم لوپ

رقت
0.3125λ    0.625λ    1.25λ    2.5λ    5 λ    10λ    مقدار ماده رنگی

3-    ميزان جذب نوري (OD) هر يک از6 محلول حاصله  را به کمک اسپکتروفتومتر در طول موج 620nm بدست آوريد.
4-    جهت تعيين حجم لوپ مورد بررسي ، 10 لوله آزمايش برداشته و در هر يک 1 ميلی‌ليتر آب مقطر بريزيد.
5-     لوپ تحت کنترل را بطور کاملا عمودي وارد محلول ذخيره اوليه نموده ، از محلول رنگی برداشته و در لوله‌های آزمايش فرو بريد . اين کار را 10 بار تکرار و در فواصل لوپ را روي کاغذ خشک کن قرار دهيد تا کاملا خشک شود. از سوزاندن لوپ خودداري نماييد.
6-      بعد از مخلوط کردن ، جذب هريک از لوله‌ها را در طول موج 620nm قرائت نمائيد.
7-    بر روي کاغذ ميلي‌متري نموداري ترسيم نماييد که در آن ، محور افقي نشانگر رقتهاي تهيه شده و محور عمودي نمايانگر جذب نوري هر رقت باشد.
8-    با قرار دادن ميانگين جذب بدست آمده از لوپ کنترلي، روي محور عمودي مي‌توان ضريب رقت لوپ کنترلي را از روي محور افقي بدست آورد.
جهت تعيين تعداد کلني در هر ميلي‌ليتر ادرار ، بايد تعداد کلني‌هاي بدست آمده از کشت روي پليت را در عکس ضريب رقت لوپ ، ضرب کرد. بطور مثال اگر ضريب رقت لوپ مجهول 100/1  و تعداد کلني‌هاي روي پليت 500 عدد باشد ، بايد 500 را در 100 ضرب و نتيجه را بصورت cfu/ml 000/50 گزارش نمود.

روشهای ديگری نيز برای بررسی ميزان حجم برداشتی توسط لوپ باکتريولوژی وجود دارد که از بين آنها می‌توان به روش توزينی مندرج در کتاب
Diagnostic microbiology ,Elmer W.Koneman, 5th edition, page 96
اشاره کرد که در آن با استفاده از ترازوی بسيار حساس تغييرات وزن ديسک کاغذی بعد از افزودن يک لوپ آب مقطر روی آن، محاسبه می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *