روش های کشت ادرار

روش های کشت ادرار:
انتخاب نوع محیط کشت بستگی به شرایط بیمار و سلیقه میکروب شناس و درخواست پزشک دارد. آگار خون دار با ۵% خون گوسفند و یک پلیت مک کانکی آگار و یا ائوزین متیلن بلو آگار جهت رشد اغلب باسیل های گرم منفی و استافیلوکوکوس ها و یک محیط کشت جهت رشد ارگانیسم های گرم مثبت مناسب است. مانند محیط کلمبیا کلستین ـ نالیدیکسیک اسید آگار (CAN) یا فنیل اتیل الکل آگار (PEA)

تفسیر نتایج کشت:
الف) بیماران درمان نشده
۱-cfu/ml 102>: نشانه آلودگی است به استثناء سندرم حاد مجرا که در این حالت تعداد باکتری کم و تا ۱۰۲ باکتری در میلی لیتر است. در بیمارانی که از کاتتر استفاده می کنند حتی ۱۰۰ باکتری در میلی لیتر و یا توام بودن ۲-۳ گونه باکتری حائز اهمیت است.
۲-۱۰۳-۱۰۵ cfu/ml: بیشتر در بیمارانی که کاتتر دارند و یا نوشیدنی و آب زیاد مصرف کرده اند مشاهده می شود. به هر حال این امر می تواند دلیل بر عفونت ادراری باشد و لازم است نمونه گیری و آزمایش دوباره باید تکرار گردد.
۳-۱۰۴-۱۰۵ cfu/ml: احتمال عفونت ادراری مطرح است و تکرار کشت و کلنی کانت و جدا نمودن باکتری توصیه می شود.
۴-۱۰۵cfu/ml<: کلنی خالص معمولاً نشانه عفونت مشخص و قطعی است.
۵- هر گونه باکتری با هر تعدادی که از نمونه آسپیره سوپراپوبیک به دست آید ارزش کلینیکی و تشخیصی در عفونت ادراری خواهد داشت.
۶- در مورد استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس ،هر تعداد باکتری که در کشت خالص ایزوله گردد با ارزش است وآنتی بیوگرام آن باید انجام شود.

) بیماران تحت درمان با آنتی بیوتیک:
-۱ ممکن است بیمار قبلاً به عفونت ادراری مبتلا بوده و تحت درمان قرار گرفته باشد حتی وجود ۱۰۰ باکتری باید گزارش و در صورت درخواست پزشک معالج آنتی بیوگرام انجام گیرد.
-۲در کشت معمولی، رشد بیش از ۳ گونه باکتری نشان دهنده آلودگی است جهت چنین نمونه هایی ارگانیسم در حد پایینی شناسایی می شود. (مانند انتروباکتریاسه لاکتوز مثبت ـ باسیل گرم منفی ـ باسیل گرم مثبت ـ استافیلوکوکوس کواگولاز منفی)
۳ – وجود ۵ گونه باکتری با شمارش بیشتر از ۱۰۵cfu/ml می باشد در نمونه ادرار بیمارانی که به مدت طولانی کاتتر دارند به دلیل طبیعت عفونت پلی میکروبی در این بیماران تمام گونه ها به جز فلور نرمال پوست و دستگاه تناسلی باید شناسایی شود.
در برخی موارد علیرغم وجود عفونت، کانت  باکتری به طور کاذب پایین است این موارد عبارتند از جریان ادرار به میزان زیاد، پایین بودن وزن مخصوص ادرار، PH پایین ادرار، مصرف داروهای ضد میکروبی یا مصرف زیاد مایعات، روش های کشت نامناسب.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.