ساختار الگوريتم ‏هاي ژنتيكي

کروموزوم،جمعیت،تابع برازندگی،عملگرهای ژنتیکی
به طور كلي, الگوريتم‏هاي ژنتيكي از اجزاء زير تشكيل مي‏شوند:

• كروموزوم
در الگوريتم‏هاي ژنتيكي, هر كروموزوم نشان دهنده يك نقطه در فضاي جستجو و يك راه‏حل ممكن براي مسئله مورد نظر است. خود كروموزوم‏ها (راه حل‏ها) از تعداد ثابتي ژن (متغير) تشكيل مي‏شوند. براي نمايش كروموزوم‏ها, معمولاً از كدگذاري‏هاي دودويي (رشته‏هاي بيتي) استفاده مي‏شود.

 

• جمعيت
مجموعه‏اي از كروموزوم‏ها يك جمعيت را تشكيل مي‏دهند. با تاثير عملگرهاي ژنتيكي بر روي هر جمعيت, جمعيت جديدي با همان تعداد كروموزوم تشكيل مي‏شود.

 

• تابع برازندگي
به منظور حل هر مسئله با استفاده از الگوريتم‏هاي ژنتيكي, ابتدا بايد يك تابع برازندگي براي آن مسئله ابداع شود. براي هر كروموزوم, اين تابع عددي غير منفي را برمي‏گرداند كه نشان دهنده شايستگي يا توانايي فردي آن كروموزوم است.

 

• عملگرهاي ژنتيكي
در الگوريتم‏هاي ژنتيكي, در طي مرحله توليد مثل ازعملگرهاي ژنتيكي استفاده مي‏شود. با تاثير اين عملگرها بر روي يك جمعيت, نسل بعدي آن جمعيت توليد مي‏شود. عملگرهاي انتخاب , آميزش و جهش معمولاً بيشترين كاربرد را در الگوريتم‏هاي ژنتيكي دارند.