سايمتيدين(عوارض،نحوه مصرف)

اثرات و عوارض مصرف سايمتيدين,نحوه مصرف و خوردن سايمتيدين,فواید داروی سايمتيدين,درمان با سايمتيدين,دوز مصرفی سايمتيدين,موارد کاربرد سايمتيدين,خطرات سايمتيدين

سايمتيدين      Cimetidine
اشكال دارويي     F.C.Tab: 200mg
Inj: 200mg/2ml

مصرف بر حسب انديكاسيون :
درمان زخم دوازدهه و معده
بزرگسالان: mg800 در زمان خواب كه در زخم دوازدهه براي مدت 4 هفته ودر زخم معده براي حداقل    6 هفته تجويز مي گردد. رژيم درماني ديگري كه پيشنهاد مي شود mg300 چهاربار در روز و يا    mg400 دو بار در روز است.
درمان نگهدارنده:mg 400 در هنگام خواب.
برگشت محتويات معده به مري
بزرگسالان: mg400 چهاربار در روز(همراه هر وعده غذا و هنگام خواب) براي 4 تا 8 هفته تجويزميشود.
ترشح زياد از حد اسيد مانند سندرم زولينگر– اليسون
معمولاًmg 400-300 چهاربار درروز (همراه هروعده غذا و هنگام خواب) استفاده مي شود و درصورت لزوم مي توان mg300 هم به اين مقدار اضافه كرد ولي نبايد ازmg 2400 در روز بيشتر شود.
پيشگيري از زخم هاي استرسي قسمت فوقاني لوله گوارشي
بزرگسالان: mg400-200 توسط لوله NG و يا mg200 به صورت تزريق وريدي هر4 تا 6 ساعت توصيه مي شود.
سوء هاضمه بدون وجود زخم
mg200 چهار بار در روز تجويز مي گردد.
پيشگيري از سوزش سردل شبانه
mg100 در شب مصرف مي شود.
تزريقي:
دوز معمول mg300 به صورت داخل عضلاني يا داخل وريدي هر6 تا 8 ساعت است و اگر نياز به افزايش دوز بود ميتوان mg300 اضافه كرد ولي مقدارتجويزشده از mg2400 درروزنبايد بيشتر شود.
تزريق عضلاني (IM): بدون رقيق كردن و هر 6 تا 8 ساعت بر حسب نياز تجويز مي شود.
تزريق حجمي وريدي: تا حجم ml20 رقيق شده و در مدت حداقل 2 دقيقه تزريق مي شود.
تزريق متناوب وريدي: mg300 دارو درحداقل ml50 محلول سازگار مانند محلول قندي 5 درصد رقيق مي شود و در مدت 15 تا 20 دقيقه انفوزيون مي گردد.
انفوزيون مداوم وريدي: mg5/37 در ساعت معادل با mg900 روزانه تجويز مي گردد.
كودكان بالاي يك سال: دوز پيشنهادي سايمتيدين mg/kg30-25 در دوزهاي منقسم است كه به صورت خوراكي يا تزريقي مي تواند تجويز شود.
نوزادان: از آنجا كه عملكرد كليه در چند ماه نخستين تولد محدود است، رژيم درماني براي نوزادان كامل mg/kg20-15 و براي نوزادان نارس مقدار كمتري است.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو منع مصرف دارد.
سايمتيدين براي كودكان كمتر از 16 سال توصيه نمي شود.
در افراد داراي عوارض عصبي با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. در شير ترشح مي شود و بايد با احتياط تجويز شده و زيان هاي آن در برابر ضرورت استفاده سنجيده شود.
تداخلات مهم :
سايمتيدين متابوليسم كبدي داروها را از طريق سيتوكروم P-450  كاهش مي دهد و در نتيجه حذف داروها به تاخير افتاده و سطح سرمي آنها افزايش مي يابد.
داروهايي كه متابوليسم كبدي آنها كاهش پيدا مي كند: بنزوديازپين ها (به غيراز لورازپام، اكسازپام و تمازپام)، كافئين، بلوك كننده هاي كانالهاي كلسيمي، كاربامازپين، كلروكين، لابتولول، ليدوكائين، متوپرولول، مترونيدازول، پنتوكسي فيلين، فني توئين، پروپافنون، پروپرانولول، كينيدين، كينين، سولفونيل اوره ها، تاكرين، تئوفيلين، تريامترن، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي، اسيد والپروئيك و وارفارين.
پروپانتيلن، متوكلوپراميد، سيساپرايد و سوكرالفيت بهتر است با فاصله از سايمتيدين خورده شوند زيرا فراهمي زيستي آنرا كم مي كنند.
عوارض جانبي :
عوارض جانبي براي اين دارو شايع نيست ولي مي توان از سردرد، سرگيجه، اسهال، راش پوستي، تهوع، استفراغ، ناراحتي گوارشي، يبوست و ژينكومايستي نام برد.

توصيه ها :
بهتر است دارو همراه غذا مصرف شود.
در نارسايي كليه دوز دارو بايد كم شود.
محلولهاي آماده شده براي تزريق فقط تا 48 ساعت در دماي اتاق قابل نگهداري هستند.
در نارسايي كبد دوز دارو بايد تعديل شود.
توصيه مي شود CBC و تستهاي كبدي به صورت دوره اي انجام گردد.
مصرف غذاهاي داراي تيرامين زياد مانند پنير كهنه و ماست باعث افزايش فشارخون وسردرد ميشوند.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا30 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.