سدهای اپی تلیال

4444444444444

سطوح اپی تلیال سالم ودست نخورده ، موانع فیزیکی را بین میکروب های موجود در محیط خارج و بافت های میزبان تشکیل می دهند.سه مانع اصلی بین محیط و میزبان عبارتنداز: پوست ،سطوح مخاطی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی . هر سه این سطوح بوسیله اپی تلیوم پیوسته ای که مانع از ورود میکروب ها می شود ، محافظت می گردند. از بین رفتن تمامیت سطوح اپی تلیال ، موجود را مستعد عفونت می کند. اپی تلیوم ها ،پپتیدهایی را تولید می کنند که عملکرد آنتی بیوتیک طبیعی دارند.شناخته شده ترین این پپتیدها ، دفنسین هستند که غنی از سیستئین هستند. این پپتیدها که از 29 تا 34 اسیدآمینه تشکیل شده اند در پوست بعضی از موجودات زنده نظیر قورباغه و پستانداران حضور دارند. دفنسین ها در گرانول های نوتروفیل ها ، به میزان فراوان وجود ارند و در حدود 5% تمامی پروتئین های نوتروفیل های انسان را تشکیل می دهند. دفنسین ها آنتی بیویک هایی با طیف وسیع هستند که انواع وسیعی از باکتری ها و قاچ ها را از بین می برند. تولید دفنسین ها در پاسخ به سیتوکین های التهابی نظیر انترلوکین- یک و فاکتور نکروز دهنده تومور(TNF) افزایش می یابد.اپی تلیوم روده،پپتیدهای ضد میکروبی ، به نام کریتوسیدین را ترشح می ند.این پتیدها ، توانایی استریل کردن موضعی مجرای روده مثلا کریپت های روده را دارند.
اپیتلیوم ها و حفرات سروزی به ترتیب ، حاوی لنفوسیت های T داخل اپی تلیال و زیر مجموعه B-1 سلول های B هستند. این سلول ها می توانند میکروب هایی را که معمولا در این نواحی حضور دارند ، شناسایی کنند و به آنها پاسخ دهند.جایگاه منحصر به فرد و ویژگی این دسته از لنفوسیت ها بیانگر آن است که این سلول ها ، نگهبان مکان هایی هستند که عموما در معرض تهاجم میکروب ها هستند.
لنفوسیت های T داخل اپی تلیال، در اپیدرم پوست و اپی تلیوم های مخاطی حضور دارند. این سلول ها مانند سایر لنفوسیت های T دارای گیرنده های آنتی ژنی هستند. به عبارت دقیق تر متعلق به سیستم ایمنی اکتسابی هستند. اما سلول های T داخل اپی تلیال گیرنده های آنتی ژنی را با تنوع بسیار محدود بیان می کنند. لنفوسیت های T داخل اپی تلیال را در گروه خاصی از سلول های T قرار می دهند ، به طوری که اینها بیشتر سلولهای اجرایی ایمنی ذاتی هستند تا اکتسابی . لنفوسیت های داخل اپی تلیال با ترشح سیتوکین ها ، فعال ساختن بیگانه خوارها و همچنین کشتن سلول های آلوده ، می توانند در دفاع میزبان نقش داشته باشند. یکی دیگر از جمعیت سلولی که در زیر بسیاری از اپی تلیوم ها حضور دارند ماست سل ها هستند.این سلول ها در پاسخ به میکروب ها و بسیاری از واسطه ها (مدیاتورها) موادی را ترشح می کنند که سبب تحریک التهاب می گردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *