سرب(blei,plombe,lead)

سرب

سرب را بايد فقط در روي خون ازمايش نمود زيرا فقط در گلبول هاي قرمز يافت مي شوند.
سرب موجود در خون و ادرار را مي توان با اتميك ابزوربشن يا از طريق رنگ سنجي با دي فنيل تيوكاربازون diphenylthiocarbazone يا با روش پولاروگرافي polarography ازمايش نمود.يكي از طرق متداول براي اندازه گيري سرب،روش كپ دلوز با اتميك ابزوربشن است.
Delvescup براي ازمايش خون،استاندارد كه محتواي پروتئين است و كنترل را با اسيد نيتريك 6% مخلوط كرده سپس در كپهاي نيكلي دلوز ميريزند بعد در كوره يا فر 200 درجه گذاشته سپس خشك شده ان را در شعله اتميك ابزوربشن با كپ دلوز قرار داده،جذب نوري،بلانك،استاندارد و نمونه را با استفاده از استانداردفمحاسبه مي نمايند.
حد طبيعي مقدار سرب در خون تا 60 ميكروگرم در صد سانتي متر مكعب است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.