عوارض جانبی داروی سرتاکونازول

درموفیکس یا سرتاکونازول (روش مصرف،فواید و عوارض جانبی)

سرتاکونازول (Sertaconazol) با نام تجاری کرم درموفیکس (Dermofix® cream) یک ضد قارچ آزول که با مسدود کردن تشکیل دیواره سلولی قارچ، نفوذپذیری غشای سلولی را تغییر می دهد و منجر به مرگ قارچ می‌شود.

اطلاعات دارویی سرتاکونازول

نام علمی (ژنریک): سرتاکونازول (Sertaconazol)
نام تجاری: کرم درموفیکس (Dermofix® cream) , ارتاکزو (Ertaczo)
اشکال دارویی موجود: کرم
کلاس و درمانی: ضد قارچ
کلاس شیمی: ازخانواده ایمیدازول
فرمول شیمیایی: C20 H15–Cl3-N2-O-S
وزن مولکولی: 437

آثار فارماکولوژیک سرتاکونازول

ســرتاکونازول یــک داروی ضدقــارچ موضعی با اثــرات آنتی فانگال قوی اســت کــه بر طیف وســیعی از قارچ هــای بیمــاری زا از جملــه کاندیدیــا آلبیکانس، کاندیدیــا تروپیکالیس و پیتیروســپوروم اوربیکــولار، درماتوفیت هایی ماننــد مایکروســپوروم،تریکوفیتــون و اپیدرموفیتون و همین طور میکروارگانیسم های دیگری کــه باعــث بــروز عفونت در ســطح پوست و غشــای مخاطی می شــوند و از دست ارگانیســم g+ هســتند (مانند عفونت های استافیلوکوکی و استرپتوکوکی) موثر است.

موارد استفاده سرتاکونازول

درموفیکس یــا ســرتاکونازول بــرای درمــان عفونت های قارچی موضعی مانند درماتوفیتوز، تینه آ پدیس (عفونت پای ورزشکاران)، تینه آ کروریس (اگزمای هبرا)، تینه آ پورپوریس (هرپس سیرسیناتوس)، تینه آ باربرا (قارچ ریش و سیبیل آقایان)، تینه آ مانوس، انــواع گونه های کاندیدیا و پتیریازیس ورسیکالر تجویز می شود.

مقدار مصرف سرتاکونازول

کرم درموفیکس باید روزانــه یک تا دوبار به محل ضایعه مالیده شود . برای اطمینان از رسیدن دارو به تمام ســطح ضایعه بهتر است کرم تا شعاع یک سانتی متر به پوست سالم اطراف ضایعه هم مالیده شــود.اگرچه دوره درمان عفونت بسته به نوع آن از بیماری به بیمار دیگر متفاوت اســت اما به طور کلی دوره درمــان با ایــن دارو از دو تا چهار هفته متغیر است.

واکنش های ناخواسته سرتاکونازول

ســرتاکونازول در مصرف موضعــی معمولا باعث بروز واکنش نمی شــود اما در مواردی واکنش های التهابی یا حساسیت در برابر نور خورشید مشاهده شده است. در موارد دیگری بروز اریتماتوز موضعی یا انتشــار در روزهای اول اســتفاده هم دیده شده است اما شــدت واکنش ها آن قدر زیاد نبوده است که نیازی به قطع مصرف دارو باشد.

ترفند طبیعی برای رفع عفونت قارچی پا

مصرف در دوران بارداری و شیردهی سرتاکونازول

رده بندی بارداری توسط FDA: گروه C
در مواردی که مقدار زیای از داروی ســرتاکونازول به طور موضعی استفاده شده، افزایش چندانی در سطح خونی دارو دیده نشده است. اما علی رغم این موضوع، مصرف این دارو در زنــان باردار بی خطر تشخیص داده نشــده و بهتر آن اســت که در هر مورد، تعادل بین خطر اســتفاده از دارو و منافع آن در زنان باردار و شیرده بررسی شود.

احتیاط درباره مصرف سرتاکونازول

سرتاکونازول برای درمان عفونت های چشم مورد استفاده قرار نمی گیرد.
بهتــر اســت داروی ســرتاکونازول در مواردی که حساســیت شــناخته شده نسبت به خود دارو یا یکی دیگر از مواد موجود در آن وجود دارد تجویز نشود.
درموفیکس نبایــد بــرای درمــان عفونت های چشــمی مورد استفاده قرار بگیرد.
بیــن این دارو و ســایر داروهــا تداخل دارویی گزارش نشده است.
در مواردی که دارو به طور اتفاقی خورده شده باشد، بهتر اســت درمان علامتی لازم درباره بیمار اعمال شود.
نگهــداری دارو در دمــای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد کافی است و نیازی به قرار دادن دارو در یخچال وجود ندارد.