سرنوشت خانواده هایی که از فرزندانشان مراقبت نمی کنند

سرنوشت خانواده هایی که از فرزدندانشان مراقبت و توجه نمی کنند،به صورت طنز در زیر آورده شده است.

814428238_5882811818449_105335

این یکی همش مست میکرد و به بیابونا میزد.

812310936_69684812708679_36449

812712939_36628 812236088_44594

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.