سفترياكسون

سفترياكسون     Ceftriaxone Sodium

اشكال دارويي     For Inj: 200mg , 1g

موارد و مقدار مصرف :
سفترياكسون دردرمان عفونتهاي ناشناخته و مشكوك استفاده مي شود .
درعفونتهاي تنفسي تحتاني، عفونتهاي پوستي، سپتمي سمي، شانكروئيد، عفونتهاي داخل شكمي، مننژيت و پيشگيري از عفونت جراحي
بزرگسالان: دوزمعمول روزانهg2-1 يكبار در روز ويا در دو دوز مساوي ومنقسم روزانه تجويز ميشود. دوز كلي نبايد از g4 درروز بيشتر شود.
درمان گنوره غير پيچيده
mg250 به صورت تك دوز و عضلاني تزريق مي شود.
مننژيت
mg/kg100 در روز ( از g4 در روز بيشتر نشود). ممكن است اين مقدار در دوز يكسان هر 12 ساعت هم تجويز شود. طول مدت درمان به طور معمول بين 7 تا 14روز است.
كودكان: دردرمان عفونتهاي جدي به جز مننژيت mg/kg75-50 روزانه در2 دوز منقسم هر 12 ساعت تجويز مي شود كه از g4 در روز نبايد بيشتر شود.

سفترياكسون
درمان PID شديد وحاد
mg250 به صورت IM  همراه داكسي سايكلين تجويز مي شود.
? موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت سابقه حساسيت به پني سيلين ها ومشتقات  پني سيلين ها با احتياط تجويز شود.
درصورت داشتن سابقه اختلالات خونريزي دهنده مصرف اين دارو فقط بايد در شرايط خاص       انجام گيرد.
اگر بيمار سابقه ابتلا به بيماريهاي كوليت اولستراتيو، كرون و يا كوليت ناشي از آنتي بيوتيكها را داشت   مصرف اين دارو با احتياط صورت گيرد.
در افراد مبتلا به اختلالات تشنجي با احتياط مصرف شود زيرا آستانه تشنج را پايين مي آورند.
در نارسايي كليه دوز دارو بايد تنظيم شود. در افراد سالمند هم به دليل كاهش عملكرد كليه اصلاح دوز ضروري است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد و بي خطر بودن مصرف آن در دوران بارداري ثابت نشده است و تجويز دارو در دوران بارداري تنها درصورتيكه ضروري باشد بايد انجام گيرد. ازآنجاييكه اين دارو در شير مادر ترشح مي شود لذا مصرف آن در دوران شيردهي بايد با احتياط همراه باشد.
تداخلات مهم :
تركيباتي كه با سفترياكسون تداخل دارند: اتانول، آمينوگليكوزيدها و ضد انعقادها.
عوارض جانبي :
سفترياكسون به طور كلي به خوبي تحمل مي شود.
شايع ترين: يكي از شايع ترين عوارض اين دارو عوارض خونشناسي است. اسهال‌، تهوع و استفراغ هم در مواردي رخ مي دهد.
مهم ترين: واكنشهاي حساسيتي، كوليت پسودوممبران.
? توصيه ها :
سابقه حساسيت بيمار به پني سيلين ها، سفالوسپورين ها و يا سايرمواد حساسيت زا بررسي شود.
در محل تزريق عضلاني تورم، سفتي و التهاب و درمحل تزريق وريدي التهاب رگ رخ مي دهد.
بايد هر گونه علامت كه حاكي از خونريزي باشد را مورد توجه قرار دارد علائمي مانند: پتشي، كبودي، خون دماغ شدن و هر گونه خونريزي غير قابل توجيه.
به دليل خطر ابتلا به كوليت پسودوممبران  بايد مراقب اسهال بيمار بود ودرصورت تب واسهال سريعاً به پزشك اطلاع داد.
جهت آماده كردن محلول براي تزريق وريدي بايد به ازاء هرmg250 سفترياكسون، ml4/2 آب مقطر و يا سرم قندي 5 درصد و يا نرمال سالين  اضافه كرد، دراين صورت محلول تهيه شده حاوي mg100 سفترياكسون در هرميلي ليترخواهد بود، بعد اين محلول را باml 100-50 سرم قندي 5 درصد و يا نرمال سالين رقيق كرده و طي مدت30 دقيقه انفوزيون وريدي كنيد.
محلول تهيه شده به رنگ زرد روشن تا كهربايي است.
شرايط نگهداري :
پودر سفترياكسون را بايد دوراز نور و در درجه حرارت 15 تا 25 سانتيگراد نگهداري كرد و در مورد محلول آماده جهت تزريق بايد به دستورالعمل كارخانه سازنده مراجعه كرد