سفيكسيم

سفيكسيم     Cefixime

اشكال دارويي     Scored F.C Tab: 200mg
For Ped. Susp: 50mg/sachet

موارد و مقدار مصرف :
سوزاك، التهاب گوش مياني، التهاب حلق، عفونت دستگاه تنفسي تحتاني و عفونت دستگاه ادراري
بزرگسالان: mg400-200 روزانه به صورت تك دوز و يا در 2 دوز منقسم تجويز مي شود.
كودكان كمتر از 50 كيلوگرم: mg/kg8 ازسوسپانسيون سفيكسيم به صورت تك دوز روزانه يا mg/kg4 هر 12 ساعت تجويز مي شود.
كودكان بالاي50 كيلوگرم يا بيشتر از 12 سال مانند بزرگسالان درمان مي شود.
توجه: در بيماران مبتلا به نارسايي كليوي متوسط تا شديد دوز دارو بايد كاهش پيدا كند و نبايد از mg200 در روز بيشتر شود.

سفيكسيم
توجه: در درمان التهاب گوش مياني از سوسپانسيون سفيكسيم بايد استفاده شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
به تك نگار سفالكسين مراجعه شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. در شير ترشح مي شود و بايد با احتياط تجويز شود.
2 تداخلات مهم :
به تك نگار سفالكسين مراجعه شود.
عوارض جانبي :
سفيكسيم دارويي است كه توسط بيماران به خوبي تحمل مي شود و عوارض جانبي آن معمولاً گذرا و خفيف است.
شايع ترين: عوارض گوارشي نظير مدفوع سل يا اسهال، دل درد، بي اشتهايي، تهوع، سوء هاضمه و نفخ. عوارض دستگاه عصبي نظيرسردرد وواكنشهاي حساسيتي نظير راش، كهير، تب دارويي و خارش.
مهمترين: كوليت پسودوممبران كه احتمال بروز آن كمتر از 1/0 درصد است.
توصيه ها :
سفيكسيم را مي توان بدون توجه به وعده هاي غذايي استفاده كرد.
قبل از شروع درمان بايد سابقه حساسيت بيمار نسبت به سفالوسپورين ها و پني سيلين ها در نظر گرفته شود.
آسيب كليوي بيشتر در بيماران مسن و يا كسانيكه نارسايي كليوي و يا ناتواني جسماني دارند ايجاد  مي شود.
بيمار بايد بروز هر گونه حساسيت و همچنين اسهال را سريعاً به پزشك گزارش دهد.
شرايط نگهداري :
بعد از تهيه سوسپانسيون سفيكسيم در يخچال يا درجه حرارت اتاق تا 14 روز قابل نگهداري است ولي بايد دور از نور و حرارت زياد باشد.

قبل از مصرف بايد به خوبي تكان داده شود. قرص سفيكسيم در درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.