سلولT regulatory

نخستین بار توسطGershon and Kondo   دسته ای از سلول های CD8+ به عنوان سلول های T suppressor مطرح شدند که این اصطلاح از زمان شرح سلول های T regulatory توسط Sakagushiمنسوخ شده است.

فنوتیپ:
در سطح این سلول ها CD3,CD4,CD25,CTLA-4,GITR,CD127(IL7-R)low وجود دارد.foxp3 فاکتور نسخه برداری مهم در تمایز سلول های Treg می باشد.

انواع سلول های T regulatory:

سلول های (N Treg(natural T reg: از تیموس منشا می گیرند و پایدارتر می باشند

سلول های (I Treg (inducible T re: در محیط تحت تاثیر مقادیر بالای TGF-Beta و یا رتینوییک اسید القا می شوند، پایداری کم تری داشته و ممکن است در اثر تغییر micro environment به زیر کلاس های دیگر لنفوسیت T تبدیل شوند

عملکرد:
برقراری هموستاز پاسخ های ایمنی
برقراری تولرانس محیطی با سرکوب لنفوسیت های TH1 و TH2 و تنظیم مولکول های تحریکی APCها
ایجاد تولرانس خوراکی با القای تولید IgA
تولید سایتوکاین های مهاری از قبیل IL10 و TGF-bet
جلوگیری از بیماری های اتوایمیون

علاوه بر سلول های Treg دو جمعیت دیگر از لنفوسیت ها درسرکوب پاسخ های ایمنی نقش دارند.سلول های TH3: اولین بار در دستگاه گوارش موش شناسایی شد، وظیفه ایجاد تولرانس خوراکی را دارد. این سلول ها مقادیر فراوانی TGF-beta تولید می کنند که موجب القای iTreg شده و از این طریق در سرکوب سیستم ایمنی نقش دارد.

سلول های Tr1:تولید مقادیر بالای IL10 را برعهده دارد و باعث سرکوب تکثیر لنفوسیت های T افکتور می شود

گاه این سه اصطلاح به یک معنا به کار می روند

و در پایان Treg و بیماری ها:

نقص Treg  در MS و سایر بیماری های اتوایمیون دیده شده است

پاسخ ایمنی ضد تومور را سرکوب کرده و به گسترش تومور کمک می کند.همچنین مهم ترین مانع در ایموتوتراپی تومور محسوب می شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.