سندرم 47,xyy

سندرم 47,xyy

XYY

سندرم 47,XYY
در بین تمام تولدهای زنده مذکر، کاریوتیپ 47,XYY در حدود یک در هر 1000 تولد زنده می باشد.افراد 47,XYY با یک فنوتیپ غیرطبیعی آشکار هستند و مردان با این کاریوتیپ را نمی توان از مردان طبیعی با کاریوتیپ نرمال بر اساس خواص رفتاری یا فیزیکی تمایز داد. منشا کاریوتیپ XYY باید پدری باشد که در تقسیم میوزی آن عدم تفرق صحیح کروموزومی صورت گرفته باشد و تولیداسپرم YY را نماید.
افراد مذکرXYY، که در برنامه های غربالگری نوزادان بدون تورش( bias ) ،انتخاب می شوند،بلندقد هستند و خطر مشکلات رفتاری در این افراد در مقایسه با مردانی که از لحاظ کروموزومی طبیعی هستند بیشتر است.آنها هوش طبیعی دارند و دیس مورفیک نیستند.باروری طبیعی است و به نظر می رسد که واقعا خطر داشتن بچهای با کروموزوم غیر طبیعی در مردی با کاریوتیپ 47,XYY افزایش نداشته باشد.در حدود نیمی از پسران 47,XYY به علت مشکلاتی در نتیجه دیر زبان باز کردن، اشکال در خواندن و تلفظ نیازمند مداخله آموزشی هستند. نمرهIQ آنها در حدود 10 تا 15 درجه زیر متوسط می باشد. والدینی که فرزندان XYY آنها قبل یا بعد از تولد تشخیص داده شوند، اغلب بی نهایت نگران مشکلات رفتاری او می باشند. خلق عصبی بیش از حد و خلق منفی در مردان XYY اثبات شده است. اما خشم قابل توجه یا آسیبهای روانی یک ماهیت شایع این سندرم نمی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.