سنگ های کلیوی

مسیر تشخیص:

  • در بیمارانی که با علائم سنگ کلیه مراجعه می نمایند به علت استرس ناشی از بیماری و یا وجود عفونت، ممکن است تعداد گلبول‏های سفید افزایش داشته باشد. در تجزیه‏ی ادرار ممکن است گلبول‏های قرمز دیده شوند اما عدم رؤیت آنها به منزله‏ی رد کردن تشخیص نخواهد بود.
  • در خصوص اینکه بیمار مبتلا به سنگ کلیه در پس از بروزعلائم نیاز به ارزیابی بالینی و متابولیک دارد، اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد.
  • اگر نیاز به ارزیابی‌های متابولیک بود، علاوه بر اخذ تاریخچه بایستی آزمایشات فهرست شده در جدول ذیل نیز انجام گیرد:
ارزیابی متابولیکی بیماران مبتلا به سنگ کلیه
الکترولیت‏های سرم

کلسیم سرم

اسید اوریک

جمع‏آوری ادرار 24 ساعته* به منظور اندازه‏گیری حجم و انجام آزمایشات کراتینین**، اگزالات، سیترات، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر و PH

کراتینین سرم

فسفر سرم

تجزیه‏ی ادرار

* توصیه شده که انجام آزمایشات ادرار 24 ساعته حداقل شش هفته پس از بروز تظاهرات بالینی انجام شود. همچنین به علت تغییرات روزانه قابل توجه در مقدار این پارامترها، باید دو نمونه‏ در دو روز مختلف جمع‏آوری شود.

** انجام آزمایش کراتینین 24 ساعته منجر به حصول اطمینان از جمع‏آوری صحیح نمونه‏ی ادرار 24 ساعته نیز می‏گردد.