سولفوناميدها در ادرار

6

سولفوناميدها ممكن است در روي كليه عوارضي ايجاد نمايند بخصوص باعث بلوكا‍ژتوبول هاي كليه شوند.در صورتيكه كريستال هاي ان در زير ميكروسكوپ شناخته نشوند مي توان مبادرت به ازمايش زير نمود.ژ
سولفوناميدها از يك ساعت بعد از خوردن تا 60 ساعت بعد از خوردن از راه ادرار دفع مي شوند.
براي ازمايش يك قطره ادرار روي روزنامه ريخته و روي ان يك قطره اسيد هيدروكلريك 25% مي ريزند.در صورت وجود سولفوناميدها فروا رنگ زرد متمايل به نارنجي ظاهر مي شود.تا 15 دقيقه مي توان صبر نمود تا رنگ زرد ظاهر شود.
رنگ زرد روشن مربوط به اوره است.در صورتيكه بيمار فناستين خورده باشد رنگ صورتي مي دهد،بعضي از مواد مثل انيلين و بنزيدين جواب مثبت مي دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.