سيلندر هيالين

0

اين سيلندر به علت اينكه ضريب انكسار ان پائين است تقريبا در زير ميكروسكوپ به زحمت ديده مي شود.معمولا تعداد ان خيلي ناچيز است.
در هنگام استرس و ورزشهاي شديد بر تعداد ان اضافه مي شود.سيلندر ها به شكل باتونه،يا نوار با اطراف مشخص بوده انتهاي ان مدور يا شكسته است.
انتهاي ان هرگز نوك تيز نيست،ممكن است مستقيم،خميده يا چين خورده باشد.به استثناي سيلندر هاي بيضه،منشا سيلندر ها از كليه بوده بدين جهت به اسم سيلندر كليوي معروف هستند.
عواملي كه باعث تشديد تشكيل سيلندر مي شوند عبارتند از:
توقف زياد ادرار
PH پائين
غلظت زياد املاح
مقدار زياد پروتئين
سيلندر هيالين به اشكال مختلف زير ديده مي شود:
ساده بدون انكلوزيون Inclusion
سلولي (محتوي گلبول قرمز،سفيد،سلول اپي تليال)
دانه دار يا گرانولر (محتوي گرانول قطعات سلول هاي متلاشي شده است)
چرب _محتوي قطرات چرب با ضريب انكسار بالا)
سيلندر هيالن در محيط قليايي در ادرار به سرعت حل مي شود و يا ادراريكه قليا شده و به سرعت نابود مي شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.