شمارش پلاکت و رتیکولوسایت

شمارش پلاکت:
شمارش پلاکت با هردو روش دستی و دستگاهی مشکل است زیرا پلاکتها:
1-اجسامی شکننده هستند
2- بهم می چسنبد
3-با ذرات ریز دیگر قابل اشتباه هستند.
معرف:
1گرم اگزالات آمونیم را با 100 میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده با فیلتر میکروپور(KM22/0) صاف نموده درظرف بسیار تمیز در یخچال نگهداری کنید.
جهت مصرف روزانه مقداری را به لوله آزمایش منتقل کنید.
بای شمارش پلاکت نمونه خون باید با سوزن درشت (نمره 20یا19) گرفته شود و فوراً بطورکامل باضد انعقادEDTA مخلوط گردد و حداکثر درعرض 4-3 ساعت بعد از خونگیری آزمایش به عمل آید1/0 میلی متر خون رابا9/1 میلی لیتر محلول اگزالات آمونیم دریک لوله مجاور کرده پس از بستن درلوله با چوب پنبه یا پارافین بمدت 15-10 دقیقه آن راکاملاً مخلوط کنید پس از پرکردن پنجره لام نئوبار آن را داخل یک ظرف پتری قرارداده وگوش آن یک پنبه خیس (بدون تماس با لام) بگذارید درظرف را بسته و به مدت20 دقیقه دریک سطح بدون ارتعاش اجازه دهید تا پلاکتها ساکن شوند. سپس با عدسی 40 و نور کم در خانه های مربوط به شمارش گلبول قرمز اقدام به شمارش پلاکت نمائید.
محاسبه
تعدادپلاکت درمیکرولیترخون= ضریب دقت(20) × تعدادشمارش شده در5خانه کوچک
تعدادخانه (5) × حجم هرخانه (004/0)

تخمین ازروی لام رنگ آمیزی شده با رایت یا گیمسا
در این روش باید تعداد پلاکتها را در10 میدان میکروسکوپی که گلبولهای قرمز پراکندگی متعاد لی دارند (دو به دوکنار هم هستند) شمارش نموده درضریب تبدیل ضرب می کنیم.
نحوه بدست آوردن ضریب تبدیل : این ضریب بستگی به وسعت میدان عدسی میکروسکوپ دارد ممکن است در دو میکروسکوپ مختلف متفاوت باشد . پلاکت 5 نمونه را به طور دستی یا اتوماتیک 5بارشمارش کرده و معدل می گیریم آنگاه پلاکت را درلام رنگ امیزی شده به این طریق که هر نمونه را در10 میدان شمارش می کینم و سپس پلاکت هرکدام را به تعداد شمارش شده درلام تقسیم می کنیم تا ضریب بدست آید واز ضریب هم معدل می گیریم .
ضریب تبدیل معمولاً بین 10000 تا12000 می باشد از آنجائیکه شمارش پلاکت به روش دستی با لام نئوبار در آزمایشگاه های شلوغ مقدور نمی باشد و ضمناً با توجه به خصوصیاتی که پلاکت دارد و محدوده وسیع حد طبیعی آن، روش تخمینی از روی لام توصیه می گردد.
حدود طبیعی 150تا400 هزار در میکرولیتر مکعب می باشد مقدارCV در روش دستی 10-8% و در روش دستگاهی 4-3% است.
درروش دیگر لام رنگ شده را با عدسی 100 مشاهده کرده در صورت شمارش باکتها تعداد در ضریب 20000 ضرب نمائید.
شمارش رتیکولوسیت:
جهت شمارش رتیکولوسیت ازNew methylene biue(بامتیلن بلوفرق دارد) یابریلیانت کرزیل بلو استفاده می شود موادلازم:
بریلیانت کرزیل بلو 1گرم
سیترات سدم 4/0 گرم
سرم فیزیولوژی 100 میلی لیتر
این محلول بایدقبل ازمصرف صاف شود.
چندقطره ازخون راباحجم مساوی ازرنگ مخلوط کرده 30دقیقه در37 درجه سانتی گراد قرارمی دهیم آنگاه گسترش تهیه کرده، مقدار رتیکولوسیت رادر1000 گلبول قرمز شمارش می کنیم .رتیکولوسیتها رابصورت گلبولهای قرمز حاوی بقایای ریبوزوم که به صورت رشته ای یا نقطه ای هستند می بینیم و به صورت درصد رتیک واسیت گزارش می کنیم لازم به ذکر است موارد بازوفیلیک اسنیلیتک هم می بایست گزارش شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *