شناسایی موتاسیون‌های BRAF

شناسایی موتاسیون‌های BRAF برای تعیین واجد شرایط بودن بیمار به منظور درمان مسیر بیولوژیک

پیشینه بالینی
ژن رمز کننده کیناز در مسیر بیولوژیک RAS/RAF/MAPK است.
موتاسیون‌های انکوژن در کودون 600 شناسایی شده‌اند که از جمله می‌توان موتاسیون V600E را نام برد.

موارد درخواست تست
موقعیت موتاسیون BRAF می‌تواند در تعیین اینکه آیا بیمار برای دریافت درمان‌هایی که مسیر بیولوژیک EGFR را هدف قرار می‌دهند، واجد شرایط است یا خیر، مفید باشد.

تفسیر آزمایش

نتیجه مثبت نشان دهنده حضور یک موتاسیون درون کودون 600 ژن BRAF است. حضور موتاسیون BRAF در بیمار مبتلا به ملانوم پیشنهاد کننده پاسخ مثبت به درمان با مهار کننده‌هایBRAF می‌باشد.
برای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک، حضور یک موتاسیون BRAF نشان دهنده صلاح نبودن انجام درمان‌های ویژه مانند درمان‌های ضد EGFR می‌باشد.

محدودیت‌های تست
موتاسیون‌های دیگر جایگاه درون ژن BRAF یا دیگر ژن‌ها، قابل شناسایی نیستند.
محدودیت تشخیص برای این آزمایش، 10% آلل جهش یافته است.

مواد و روش‌ها
بافت توموری به قطعات ریز تقسیم شده و DNA آن از قطعات بلوک‌های بافتی ثابت شده در پارافین، جدا می‌شود.
یک ناحیه از ژن BRAF شامل کودون 600، با استفاده از PCR تکثیر می‌شود. موقعیت موتاسیون توسط پیروسکانس تعیین می‌گردد.

تست‌های مرتبط
شناسایی موتاسیون KRAS در بازتاب به BRAF

نظرات بسته شده است.