شناسایی موتاسیون BRAF V600E، آسپیره کردن با سوزن نازک

آزمایش دقیق و حساس برای تعیین موتاسیون BRAF V600E در اسمیرهای آسپیراسیون توسط سوزن نازک

نکات برجسته تست

 • این تست حساس، موتاسیون BRAF V600E را شناسایی می‌کند.
 • نمونه آزمایش شامل اسمیرهای مستقیم سیتولوژی است که از بیوپسی آسپیراسیون سوزن نازک (FNA) تومورهای تیروئید، تومورهای ریه، یا ملانوما و همچنین غدد لنفاوی و دیگر جایگاه‌های متاستاتیک تهیه می‌شوند.

 

پیشینه بالینی

 • BRAF، ژن رمز کننده کیناز در مسیر بیولوژیک RAS/RAF/MAPK است.
 • موتاسیون‌های انکوژن در کودون 600 BRAF، شامل V600E، در تعدادی از سرطان‌ها از جمله کارسینومای پاپیلاری تیروئید (PTC)، ملانوما و زیرگروه کوچکی از سرطان‌های ریه، شناسایی شده است.

 

مطالعه شیوع بیماری

 • کارسینومای تیروئید: کارسینومای پاپیلاری تیروئید، 86% از سرطان‌های اولیه تیروئید را شامل می‌شود. وجود موتاسیون BRAF V600E در تومورهای اولیه تیروئید، برای PTC بسیار اختصاصی بوده و تقریباً در 45% از موارد PTC یافت می‌شود.
 • سرطان ریه: موتاسیون BRAF V600E در زیرگروه کوچکی از موارد سرطان ریه غیر سلول کوچک (1% تا 6%) وجود دارد.
 • ملانوما: موتاسیون BRAF V600E تقریباً در 45% از ملانوماها یافت می‌شود.

 

موارد درخواست تست

 • ندول‌های تیروئید که به وسیله سیتولوژی مشخص نیستند: وجود موتاسیون BRAF V600E در ندول ابتدایی تیروئید، برای تشخیص سرطان پاپیلاری تیروئید، اختصاصی است.
 • ندول‌های تیروئید که به عنوان کارسینومای پاپیلاری تیروئید تشخیص داده می‌شوند: وجود موتاسیون BRAF V600E می‌تواند بیمارانی را شناسایی کند که ممکن است به مهار کننده‌هایی که RAF و دیگر اعضای مسیر MEK را هدف قرار می‌دهند، پاسخ دهند.
 • ملانوما: وجود موتاسیون BRAF V600E مشخص می‌کند که آیا یک تومور به درمان‌هایی که مسیر بیولوژیک BRAF را هدف قرار می‌دهند، پاسخ می‌دهد یا خیر.
 • سرطان ریه غیر سلول کوچک: وجود موتاسیون BRAF V600E مشخص می‌سازد که آیا یک تومور به درمان‌های که مسیر بیولوژیک BRAF را هدف قرار می‌دهند، پاسخ می‌دهد یا خیر.

 

نکات بیشتر در مورد آزمایش

 • پاتولوژیست همه موارد را بررسی می‌کند تا دریابد که آیا ناحیه توموری کافی برای آزمایش دارد یا خیر. درصورتی که ناحیه قابل دسترس برای استخراج وجود نداشته باشد، نمونه‌ها در شرایط استثنا قرار می‌گیرند تا آزمایش متوقف شده و یا اسلایدهای بیشتری درخواست شود.

 

تفسیر آزمایش

 • “شناسایی شد” به معنی وجود موتاسیون BRAF V600E درون ژن BRAF است.
 • “تشخیص داده نشد” به معنی عدم شناسایی موتاسیون BRAF V600Eدر نمونه می‌باشد.

 

محدودیت‌های تست

 • موتاسیون‌های دیگر جایگاه درون ژن BRAF یا دیگر ژن‌ها، قابل شناسایی نیستند.
 • محدودیت تشخیص برای این آزمایش، 02% آلل جهش یافته از سلول‌های توموری در پس زمینه سلول‌های نرمال است.
 • نتایج این تست‌ها همیشه باید در ارتباط با پیشینه بالینی بیمار و با استفاده از دیگر داده‌های مرتبط تفسیر شوند و نباید به تنهایی برای تشخیص بدخیمی مورد استفاده قرار گیرند.
 • این تست برای شناسایی حداقل باقیمانده بیماری (MRD) کاربرد ندارد.
 • موتاسیون های BRAF V600E را همچنین می‌توان در کارسینوماهایی که به صورت ضعیفی تمایز یافته‌اند یا کارسینوماهای آناپلاستیک تیروئید که همچنین جزء PTC را دارند، شناسایی نمود.

 

مواد و روش‌ها

 • DNA از بافت توموری که از قطعه قطعه شدن اسلایدهای اسمیر مستقیم FNA بدست می‌آید، جدا می‌گردد.
 • یک ناحیه از ژن BRAF شامل کدون 600، با استفاده از PCR ویژه آلل، با بلوکه کردن پروب رقابتی، تکثیر می‌شود. موقعیت موتاسیون توسط آنالیز نمودار ذوب تعیین می‌گردد.

 

رفرانس‌ها

 1. Howlader N, et al., eds. SEER Cancer Statistics Review, 1975– 2009 (Vintage 2009 Populations), National Cancer Institute. Bethesda, MD. http://seer.cancer.gov/csr/1975_2009_pops09/. Updated April 30, 2012. Accessed May 21, 2012.
 2. Nikiforov YE. Molecular analysis of thyroid tumors. Mod. Pathol. 2011;24:(suppl):(2):S34–S43.
 3. Smith GD, et al. Allele-specific PCR with competitive probe blocking for sensitive and specific detection of BRAF V600E in thyroid fine-needle aspiration specimens. Acta Cytol. 2011;55:576–583.
 4. Wellbrock C, Hurlstone A. BRAF as therapeutic target in melanoma. Biochem. Pharmacol. 2010;80(5):561–567.
 5. Yousem SA. Role of molecular studies in the diagnosis of lung adenocarcinoma. Mod. Pathol. 2012;25S (suppl):(1):S11–S17.
 6. Zhou L, et al. Rare allele enrichment and detection by allelespecific PCR, competitive probe blocking, and melting analysis. BioTechniques. 2011;50:311–318.