ضد انعقاد EDTA ) Ethylene Diamine Tetra Acid)

ED

 

EDTA با یون کلسیم ترکیب شده و مانع انعقاد می شود.EDTA ضدانعقاد مناسبی برای شمارش سلولی،هماتوکریت،هموگلوبین و پلاکت می باشد.طبق سفارش کمیته بین المللی استاندارد سازی،برای هر میلی لیتر خون 25/1-2 میلی گرم پودر EDTA لازم است.
مقدار EDTA مصرفی باید متناسب با مقدار خون باشد و چنانچه بیش از اندازه مصرف شود،اب گلبول ها را جذب کرده و سبب چروکیدگی ان ها می شود.
افزایش EDTA بیش از 2 میلی گرم به ازای هرCC خون سبب کاهش قابل توجه هماتوکریت و در نتیجه افزایش MCHC می شود.
پدیده اقماری پلاکت ها منحصرا با شد انعقاد EDTA گزارش شده است.
نمک EDTA روی فاکتور های انعقادی 5 و 8 اثرات تخریبی و نامساعد داشته و از این رو ضدانعقاد سفارش شده برای ازمون های انعقادی سیترات سدیم است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.