طبقه بندي مرفولوژي اسپرم

3

سرهاي رنگ شده اسپرمتوزوئيدهاي انسان كمي كوچكتر از سرهاي اسپرماتوزوئيدهاي زنده در مني اوليه است.اگرچه شكل هاي انها به طور محسوسي متفاوت نيستند.
معيارهاي دقيق وقتي كه ارزيابي عادي مرفولوژي صورت مي گيرد بايد اعمال شود.
براي اينكه اسپرماتوزوا طبيعي تلقي شود،سر و گردن،قطعه مياني و رم اسپرم بايد طبيعي باشند.سر بايد بيضي شكل باشد.فيكساسيون و رنگ اميزي اجازه كمي كاهش در اندازه ان را مي دهند،طول سر بايد 4-5 و عرض ان 2.5 تا 3.5 Mm باشد.
اين دامنه ها 95% حدود اطمينان براي رنگ اميزي سر اسپرم با پاپانيكولائو مي باشند.براورد طول و پهناي اسپرماتوزوآ مي تواند با يك ميكرومتر چشمي انجام شود.
ناحيه اكروزومال تشكيل دهنده 40-70 درصد ناحيه سر بايد به خوبي معين باشد،قطعه مياني بايد باريك،كمتر از 1 ميكرومتر در عرض،حدود 1.5 برابر طول سر باشد و به طور محوري به سر متصل مي شود.
تكه هاي سيتوپلاسميك بايد كمتر از نصف اندازه سر طبيعي باشند،دم بايد مستقيم،باريك تر از قطعه مياني،بدون پيچ و حدود 45 ميكرومتر طول داشته باشد.
با استفاده از اين معيارهاي طبقه بندي شده،اطلاعاتي جهت نشان دادن ميزان پيش بيني كننده مرفولوژي اسپرم براي IVF وجود دارد.
از انجا كه ارزيابي پيشنهادي نواحي عملكردي اسپرماتوزوآ را در نظر مي گيرد،تشخيص روتين بين تمامي اختلافات موجود در اندازه سر و شكل يا ما بين نقض هاي مختلف قطعه مياني و دم ضروري نيست و در نظر گرفته نمي شود.با اين وجود تفسير اضافي براي توجه به نقائص متداول بايد صورت گيرد.

نقص هاي سر اسپرم:سر بزرگ،كوچك،باريك شدن تدريجي(tepered)،هرمي شكل(Pyriform)،گرد،سرهاي بي شكل،سرهاي واكوئل دار،سرهاي با ناحيه اكروزومال كوچك،سرهاي دوتايي يا هرگونه تركيبي از اينها

نقص هاي گردن و بدن(قطعه مياني) اسپرم
:گردن كج،الحاق غير قرينه قطعه مياني به داخل سر،قطعه مياني ضخيم يا نامنظم،قطعه مياني باريك غير معمول(مانند فقدان غشاي ميتوكندريال) يا هر گونه ترميبي از اينها

قطرات سيتوپلاسميك(cyt.droplets) اسپرم :بيشتر از 1/3 ناحيه سر اسپرم طبيعي،قطرات معمولا در قطعه مياني متمركز مي باشند.
تنها اسپرماتوزوئيدهاي قابل تشخيص با يك دم در شمارش افتراقي مرفولو‍ي در نظر گرفته مي شوند،سلول هاي نابالغ،مرحله اي كه در برگيرنده اسپرماتيد گرد هستند به عنوان اسپرماتوزوآ شمارش نمي شوند.
سرهاي سست يا ازاد اسپرم به عنوان اسپرماتوزوآ شمارش نمي شوند اما به طور جداگانه اي ثبت مي شوند.
دمهاي پيچيده ممكن است همراه با تحرك پائين اسپرم باشند يا نشان دهند كه اسپرماتوزوآ در معرض استرس هيپو-اسموتيك قرار گرفته اند.گاهي بسياري از اسپرماتوزوئيدها ممكن است يك نقص خاص مانند اكروزوم داشته باشند كه سبب سر گرد كوچك يا گلوبوزوسپرمي مي شود.
نقص صفحه بازال در چسبيدن به هسته در قطب مقابل اكروزوم باعث جدا شدن سرها و دم ها در موقع تشكيل اسپرم مي شود.سرها جذب شده و تنها دمها در مايع مني يافت مي شود كه نقص سرسنجاقي (pinhead) را مي دهد.سر سنجاقي ها(دمهاي ازاد) به عنوان نقص هاي سر به حساب نمي ايند چون تنها به ندرت داراي هر گونه كروماتيني يا ساختمانهاي پيشين سر در صفحه بازال(basal plate) هستند.اگر سر سنجاقي ها زيادي ديده شوند نيز بايد به طور جداگانه ثبت و گزارش شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.