طرز استفاده از دستگاه رفرا کتومتر

دستگاه فرکتومتر براي تعيين وزن مخصوص ادرار و ساير مايعات بهدکار مي رود براي اين کار ابتدا بايد دستگاه را با آب مقط صفر کرد که ابتدا صفحه کوچک روئي دستگاه را برداشته 50 آب مقطر روي دستگاه ريخته و دستگاه را روشن کرده وصفحه را روي قطره مي گذاريم و به داخل عدسي نگاه مي کنيم اگر عدد صفر را نشان نداد آن را با چرخاندن پيچ روي يک يک يا همان 1000 قرار مي دهيم سپس با يک گاز خشک آب را تميز کرده و به جاي آن 50 از نمونه ادار قرار مي دهيم و وزن مخصوص آن را مي خوانيم براي تکرار با يد مجددا هم کف دستگاه و هم قطعه شفاف روي را به خوبي پک کرد و بعدا آزمايش را با نمونه بعدي انجام داد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.